ETIKA PROFESION KEGURUAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ETIKA PROFESION KEGURUAN by Mind Map: ETIKA PROFESION KEGURUAN

1. Terhadap Ibu Bapa

1.1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak mereka

1.2. Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang baik di antara institusi pendidikan dan hal ehwal keluarga

1.3. Memberikan segala maklumat kepada ibu bapa serta menggunakan maklumat yang diterima secara bijaksana

1.4. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa mereka

2. Terhadap Masyrakat dan Negara

2.1. Menyebarkan ajaran yang betul dan bermanfaat

2.1.1. Supaya tidak menjejaskan kepentingan murid, masyarakat dan negara bertentangan dengan Rukun Negara

2.2. Memupuk nilai-nilai murni dalam diri setiap pelajar supaya menjadi masyarakat yang setia akan negara,bertanggungjawab dan berguna

2.3. Mewujudkan persefahaman antara guru dengan ibu bapa serta institusi pendidikan dengan masyarakat

2.3.1. Meningkatkan kehidupan yang bermoral

2.3.2. Menggalakkan kebudayaan masyarakat

2.3.3. Berpegang pada tingkah laku yang sopan

2.4. Menghormati setiap lapisan masyarakat di tempat kerja

2.4.1. Mengambil bahagian dalam apa-apa kegiatan masyarakat

3. Terhadap Pelajar

3.1. Mementingkan kebajikan dan keselamatan murid dalam setiap perkara

3.2. Sentiasa bersikap adil terhadap semua pelajar tanpa mengira bangsa, agama, keturunan dan sebagainya

3.3. Mendidik serta membimbing pelajar dalam segala aspek semasa proses pengajaran dan pembelajaran

3.4. Menunjukkan teladan yang baik

3.4.1. cara berpakaian

3.4.2. tingkah laku semasa mengajar di dalam kelas dan luar kelas

3.4.3. cara percakapan yang baik dan lembut

4. Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Keguruan

4.1. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan etika seseorang guru yang profesional

4.2. Berusaha untuk menjalankan tanggungjawab dan amanah

4.2.1. secara bersungguh-sungguh

4.2.2. sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial

4.3. Mengelakkan diri daripada menyatakan sebarang ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru