Đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1965 – 1975)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1965 – 1975) by Mind Map: Đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1965 – 1975)

1. Hoàn cảnh lịch sử

1.1. Thuận lơi

1.1.1. Hệ thống xã hội chủ nghĩa lớn mạnh về nhiều mặt

1.1.2. 1965 chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bị phá sản

1.1.3. Kế hoạch 5 năm lần 1 của miền Bắc đạt nhiều thành tích, chi viện cho miền Nam

1.2. Khó khăn

1.2.1. Sự bất đồng giữa LX và TQ ngày càng gay gắt hơn

1.2.2. Mỹ và các nước chư hầu tiếp tục đưa quân xâm lược VN

1.3. Quá trình hình thành đường lối

1.3.1. 1961-1962,giữ vững thế tiến công mà chúng ta giành đc sau pt ĐồngKhởi, phát triển cuộc khởi nghĩa ra toàn miền

1.3.2. HN TW 9 (11/1963)

1.3.2.1. MN đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

1.3.2.2. MB làm hậu phương vững chắc

2. Nội dung

2.1. Nhận định tình hình và chủ trương của Đảng

2.2. Mục tiêu và chiến lược

2.2.1. Đánh thắng giặc Mỹ

2.2.2. Giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc

2.2.3. Hoàn thành CM dân tộc DCND, thống nhất đất nước

2.3. Phương châm chỉ đạo

2.3.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân chống lại chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam

2.3.2. Phát động ctnd bảovệ MB, xây dựng XHCN

2.4. Tư tưởng chỉ đạo miền Nam

2.4.1. Giữ vững, phát triển và liên tục tiến công

2.4.2. Đánh địch trên cả 3 mặt trận và 3 vùng chiến lược

2.5. Tư tưởng chỉ đạo miền Bắc

2.5.1. Là hậu phương cho miền Nam

3. Ý nghĩa

3.1. Phản ánh ý chí nguyện vong và quyết tâm thống nhât tổ quốc

3.2. Giương cao ngọn cờ độc lập và CNXH

3.3. Tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ 2 chiến lược CM

3.4. Tạo nên sức mạnh to lớn để nhân dân ta đủ sức đánh thắng Mỹ

3.5. Đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân toàn diện lâu dài và dựa vào sức mình là chính