วิธีการระบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิธีการระบบ by Mind Map: วิธีการระบบ

1. ความหมายของระบบ

1.1. กระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการเหล่านั้น และเชื่อมต่อกันเพื่อทำงานใดงานหนึ่งให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้

2. ความสำคัญของระบบ

2.1. 1.เพื่อเป็นการจัดสิ่งต่างๆในการทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบแผน

2.2. 2. ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

2.3. 3. ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ประหยัดเวลา งบประมาณ

2.4. 4. การทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. องค์ประกอบของระบบ

3.1. Input ป้อนเข้าสู่ระบบ

3.2. Process เป็นการดำเนินงาน

3.3. Control ควบคุมและตรวจสอบ

3.4. Output ผลผลิตออกมา/ประเมิน

4. ระบบการจัดการเรียนการสอน

4.1. การจัดระบบการสอน คือ การใช้กระบวนการเรียนการสอนและการออกแบบการสอนควบคู่

4.2. กระบวนการเรียนการสอน จะเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี

4.2.1. การออกแบบการสอน จะเน้นวิธีการออกแบบการสอนที่เน้นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วัดได้

5. กระบวนการออกแบบระบบการสอน

5.1. 1.ผู้เรียน

5.2. 2. วัตถุประสงค์

5.3. 3. วิธีการดำเนินกิจกรรม

5.4. 4.การประเมินผล

6. ประโยชน์ของการจัดระบบ

6.1. 1.ทำให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน

6.1.1. 2.สร้างความมั่นใจแก่ผู้ดำเนินงาน

6.2. 2.สร้างความมั่นใจแก่ผู้ดำเนินงา

6.3. 3. ทำให้งานบรรลุเป้าหมายโดยง่าย

6.4. 4. สามารถตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน

6.5. 5.ทำให้งานตั้งอยู่บนหลักการและทฤษฏีการวิจัย