Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ภาวะโลกร้อน by Mind Map: ภาวะโลกร้อน
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ภาวะโลกร้อน

ผลกระทบ

เกิดปรากฏการณ์ เอลณีโญ และ ลานีญา

เกิดภาวะเรือนกระจก

อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น

ระบบนิเวศเสียหาย

น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย

แผ่นดินไหว

น้ำท่วม

สัตว์ป่่าล้มตาย

เกิดโรคระบาด

สาเหตุ

ก๊าซพิษ

กิจกรรมของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน

วิธีแก้ไข/วิธีป้องกัน

วิธีลดในชีวิตประจำวัน

การรณรงค์ของรัฐบาล