ภาวะโลกร้อน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาวะโลกร้อน by Mind Map: ภาวะโลกร้อน

1. วิธีแก้ไข/วิธีป้องกัน

1.1. วิธีลดในชีวิตประจำวัน

1.1.1. ลดการใช้สเปรย์และสารเคมี

1.1.2. ใช้กระดาษรีไซเคิล

1.1.3. ใช้จักรยานแทนรถยนต์

1.1.4. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

1.1.5. ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

1.1.6. ร่วมกันปลูกต้นไม้

1.1.7. การใช้โซลาเซล

1.1.8. เปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดเครื่องปรับอากาศ

1.2. การรณรงค์ของรัฐบาล

1.2.1. ออกกฎหมายควบคุมมลพิษ

1.2.2. มีการรณรงค์และจัดกิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ

1.2.3. ใช้นโยบาย 3Rs = Reduce Reuse Recycle

1.2.4. ปฏิรูปภาษีสิ่งแวดล้อม

1.2.5. มีนโยบายทางการเมืองที่ชัดเจน

1.2.6. สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

2. ผลกระทบ

2.1. เกิดปรากฏการณ์ เอลณีโญ และ ลานีญา

2.2. เกิดภาวะเรือนกระจก

2.3. อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น

2.4. ระบบนิเวศเสียหาย

2.5. น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย

2.6. แผ่นดินไหว

2.7. น้ำท่วม

2.8. สัตว์ป่่าล้มตาย

2.9. เกิดโรคระบาด

3. สาเหตุ

3.1. ก๊าซพิษ

3.1.1. คาร์บอนไดออกไซด์

3.1.2. คาร์บอนมอนอกไซด์

3.1.3. มีเทน

3.1.4. ไนตรัสออกไซด์

3.2. กิจกรรมของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน

3.2.1. การใช้เครื่องปรับอากาศ

3.2.2. การทำอุตสาหกรรม

3.2.3. ตัดไม้ทำลายป่า

3.2.4. การคมนาคม

3.2.5. การใช้ตู้เย็น