ภาวะโลกร้อน

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาวะโลกร้อน by Mind Map: ภาวะโลกร้อน

1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีใช้อย่างเหลือเฟือ ฝนตกตามฤดูกาล

2. การดำรงชีวิต

3. จะสะดวกสบายมากขึ้น จะครอบคลุมทั้งในการเรื่องการเดินทาง การสื่อสาร การเรียนจะอาศัยเทคโนโลยีล้วนๆ มนุษย์จะมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ทำให้เมื่อเวลามีการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งรณรงค์โลกร้อน ก็จะไม่มีใครทำตาม จนกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนมากขึ้นทุกวันๆ

4. สภาพแวดล้อม

5. ปัจจุบันมนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ในความสะดวกสบาย ทั้งในเรื่องการเดินทางด้วยยานพาหนะที่ต้องใช้น้ำมันอย่างสิ้นเปลือง เรื่องการสื่อสารที่ติดต่อกันได้ง่ายขึ้น เช่น ทางโทรศัพท์ ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

6. เกิดเทคโนโลยีที่แปลกใหม่อย่างมากมาย ต้นไม้จะเหลือน้อยจนแทบจะไม่มีเหลือเลย สภาพแวดล้อมจะมีแต่ตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมด ฤดูกาลจะเหลือแต่ ฤดูร้อน ร้อน ร้อน ฝนจะไม่ตก ปลูกอะไรก็จะไม่ขึ้น การเกษตรอาจจะไม่มีเหลืออยู่เลย อากาศจะร้อนขึ้นทุกวันจนน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย น้ำจะท่วมโลก และทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย

7. ถ้าเรายังใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง อนาคตโลกของเราก็จะเป็นเหมือนที่กล่าวมาดังข้างต้น เพราะฉะนั้น เราควรที่จะประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด และปลูกต้นไม้ทดแทนทรัพยากรที่เราใช้ไป เพื่อที่อนาคตเราจะได้ยังมีทรัพยากรเหลือใช้อยู่ ลดความเห็นแก่ตัวลง แล้วใช้ชีวิตเพื่อส่วนรวม

8. การดำรงชีวิต

9. การดำรงฃีวิต

10. สภาพสิ่งแวดล้อม

11. ในอดีตจะดำรงชีวีตโดยวิธีการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน หาเช้ากินค่ำ เดินทางด้วยเท้า

12. มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น ipad iphone นวัตกรรมยานยนต์ที่ทันสมัย จึงทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อยลง มนุษย์ต้องตัดต้นไม้ไปใช้แล้วไม่มีการปลูกต้นไม้ทดแทน สัตว์ป่าล้มตาย

12.1. Offline Mode

12.2. Geistesblitz Tools

12.3. Email & SMS Gateways

12.4. Compare Editions

13. โลกในอดีต

14. โลกปัจจุบัน

14.1. สภาพแวดล้อม

15. บทสรุป

16. โลกอนาคต