ประเพณีของประเทศไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเพณีของประเทศไทย by Mind Map: ประเพณีของประเทศไทย

1. ภาคกลาง

1.1. ประเพณีสงกรานต์

1.1.1. จังหวัดกรุงเทพฯ

1.1.2. วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันตรุษ

1.1.3. ความสำคัญ เป็นเทศกาลวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของคนไทย มีการละเล่นสนุกสนาน

1.2. ประเพณีถือศีลกินเจ

1.2.1. จังหวัดกาญจนบุรี

1.2.2. ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำ ๙ ค่ำเดือนเก้าของจีน

1.2.3. ความสำคัญ พิธีกินเจจะทำอยู่เก้าวันเก้าคืน เพื่อบูชาพระเก้าองค์กับดาวพระเคราะห์เก้าดวง รวมความว่ามีจำนวนเก้าทั้งสิ้น เป็นการบูชาพระผู้ทรงพระคุณและเพื่อความสุข ความเจริญทั้งแก่ตนและแก่โลกสืบไป

1.3. ประเพณีเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

1.3.1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.3.2. ช่วงเวลา จัดพิธีกรรมจำนวน ๒ วัน ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อนวันเข้าพรรษา ๑ สัปดาห์

1.3.3. ความสำคัญ เป็นเทศกาลของการ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่ เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส

2. ภาคเหนือ

2.1. ประเพณีแห่สลุงหลวง

2.1.1. จังหวัดลำปาง

2.1.2. ความสำคัญ ในงานจะมีการแห่สลุงหลวงหรือขันน้ำตามประเพณีโบราณไปรอบเมือง เพื่อรับน้ำขมิ้นส้มป่อยจากประชาชนไปสรงแด่พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

2.2. ประเพณีลอยโคม

2.2.1. วันเพ็ญเดือน ๑๒ ของชาวล้านนา

2.2.2. จังหวัดเชียงใหม่

2.2.3. ความสำคัญ มีความเชื่อในการปล่อย โคมลอยซึ่งทำด้วยกระดาษสาติดบนโครงไม้ไผ่แล้ว จุดตะเกียงไฟตรงกลางเพื่อ ให้ไอความร้อนพาโคมลอยขึ้นไปในอากาศเป็นการปล่อยเคราะห์ ปล่อยโศกและเรื่องร้ายๆต่างๆ ให้ไปพ้นจากตัว

3. ภาคใต้

3.1. ประเพณีลอยเรือ

3.1.1. จังหวัดกระบี่

3.1.2. ช่วงเวลา ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเดือน ๑๑

3.1.3. ความสำคัญ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดญาติพี่น้องที่แยกย้ายไปทำมาหากินเดินทางกลับมายังถิ่นฐาน เพื่อประกอบพิธีนี้

3.2. ประเพณีชิงเปรต

3.2.1. จังหวัดพัทลุง

3.2.2. ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

3.2.3. ความสำคัญ เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

4. ภาคอีสาน

4.1. ประเพณีการละเล่นผีตาโขน

4.1.1. จังหวัดเลย

4.1.2. ช่วงเวลา ช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี

4.1.3. ความสำคัญ เพื่อเป็นการบูชาอารักษ์หลักเมือง และพิธีการบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าในอดีต

4.2. ประเพณีบุญบั้งไฟ

4.2.1. จังหวัดยโสธร

4.2.2. ช่วงเวลา เดือนพฤษภาคม

4.2.3. ความสำคัญ เป็นการทำบุญประจำปีทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนฤดูการทำนา เป็นพิธีขอฝนจากพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

4.2.4. ความสำคัญ เป็นการทำบุญประจำปีทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนฤดูการทำนา เป็นพิธีขอฝนจากพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล