Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ประเพณีของประเทศไทย by Mind Map: ประเพณีของประเทศไทย
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ประเพณีของประเทศไทย

ภาคใต้

ประเพณีลอยเรือ

จังหวัดกระบี่

ช่วงเวลา ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเดือน ๑๑

ความสำคัญ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดญาติพี่น้องที่แยกย้ายไปทำมาหากินเดินทางกลับมายังถิ่นฐาน เพื่อประกอบพิธีนี้

ประเพณีชิงเปรต

จังหวัดพัทลุง

ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

ภาคกลาง

ประเพณีสงกรานต์

จังหวัดกรุงเทพฯ

วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันตรุษ

ความสำคัญ เป็นเทศกาลวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของคนไทย มีการละเล่นสนุกสนาน

ประเพณีถือศีลกินเจ

จังหวัดกาญจนบุรี

ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำ ๙ ค่ำเดือนเก้าของจีน

ความสำคัญ พิธีกินเจจะทำอยู่เก้าวันเก้าคืน เพื่อบูชาพระเก้าองค์กับดาวพระเคราะห์เก้าดวง รวมความว่ามีจำนวนเก้าทั้งสิ้น เป็นการบูชาพระผู้ทรงพระคุณและเพื่อความสุข ความเจริญทั้งแก่ตนและแก่โลกสืบไป

ประเพณีเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่วงเวลา จัดพิธีกรรมจำนวน ๒ วัน ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อนวันเข้าพรรษา ๑ สัปดาห์

ความสำคัญ เป็นเทศกาลของการ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่ เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส

ภาคเหนือ

ประเพณีแห่สลุงหลวง

จังหวัดลำปาง

ความสำคัญ ในงานจะมีการแห่สลุงหลวงหรือขันน้ำตามประเพณีโบราณไปรอบเมือง เพื่อรับน้ำขมิ้นส้มป่อยจากประชาชนไปสรงแด่พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ประเพณีลอยโคม

วันเพ็ญเดือน ๑๒ ของชาวล้านนา

จังหวัดเชียงใหม่

ความสำคัญ มีความเชื่อในการปล่อย โคมลอยซึ่งทำด้วยกระดาษสาติดบนโครงไม้ไผ่แล้ว จุดตะเกียงไฟตรงกลางเพื่อ ให้ไอความร้อนพาโคมลอยขึ้นไปในอากาศเป็นการปล่อยเคราะห์ ปล่อยโศกและเรื่องร้ายๆต่างๆ ให้ไปพ้นจากตัว

ภาคอีสาน

ประเพณีการละเล่นผีตาโขน

จังหวัดเลย

ช่วงเวลา ช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี

ความสำคัญ เพื่อเป็นการบูชาอารักษ์หลักเมือง และพิธีการบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าในอดีต

ประเพณีบุญบั้งไฟ

จังหวัดยโสธร

ช่วงเวลา เดือนพฤษภาคม

ความสำคัญ เป็นการทำบุญประจำปีทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนฤดูการทำนา เป็นพิธีขอฝนจากพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

ความสำคัญ เป็นการทำบุญประจำปีทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนฤดูการทำนา เป็นพิธีขอฝนจากพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล