Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ประเพณีของประเทศไทย by Mind Map: ประเพณีของประเทศไทย
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ประเพณีของประเทศไทย

ภาคใต้

ประเพณีลอยเรือ

จังหวัดกระบี่

ช่วงเวลา ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเดือน ๑๑

ความสำคัญ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดญาติพี่น้องที่แยกย้ายไปทำมาหากินเดินทางกลับมายังถิ่นฐาน เพื่อประกอบพิธีนี้

ประเพณีชิงเปรต

จังหวัดพัทลุง

ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

ภาคกลาง

ประเพณีสงกรานต์

จังหวัดกรุงเทพฯ

วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันตรุษ

ความสำคัญ เป็นเทศกาลวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของคนไทย มีการละเล่นสนุกสนาน

ประเพณีถือศีลกินเจ

จังหวัดกาญจนบุรี

ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำ ๙ ค่ำเดือนเก้าของจีน

ความสำคัญ พิธีกินเจจะทำอยู่เก้าวันเก้าคืน เพื่อบูชาพระเก้าองค์กับดาวพระเคราะห์เก้าดวง รวมความว่ามีจำนวนเก้าทั้งสิ้น เป็นการบูชาพระผู้ทรงพระคุณและเพื่อความสุข ความเจริญทั้งแก่ตนและแก่โลกสืบไป

ประเพณีเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่วงเวลา จัดพิธีกรรมจำนวน ๒ วัน ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อนวันเข้าพรรษา ๑ สัปดาห์

ความสำคัญ เป็นเทศกาลของการ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่ เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส

ภาคเหนือ

ประเพณีแห่สลุงหลวง

จังหวัดลำปาง

ความสำคัญ ในงานจะมีการแห่สลุงหลวงหรือขันน้ำตามประเพณีโบราณไปรอบเมือง เพื่อรับน้ำขมิ้นส้มป่อยจากประชาชนไปสรงแด่พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ประเพณีลอยโคม

วันเพ็ญเดือน ๑๒ ของชาวล้านนา

จังหวัดเชียงใหม่

ความสำคัญ มีความเชื่อในการปล่อย โคมลอยซึ่งทำด้วยกระดาษสาติดบนโครงไม้ไผ่แล้ว จุดตะเกียงไฟตรงกลางเพื่อ ให้ไอความร้อนพาโคมลอยขึ้นไปในอากาศเป็นการปล่อยเคราะห์ ปล่อยโศกและเรื่องร้ายๆต่างๆ ให้ไปพ้นจากตัว

ภาคอีสาน

ประเพณีการละเล่นผีตาโขน

จังหวัดเลย

ช่วงเวลา ช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี

ความสำคัญ เพื่อเป็นการบูชาอารักษ์หลักเมือง และพิธีการบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าในอดีต

ประเพณีบุญบั้งไฟ

จังหวัดยโสธร

ช่วงเวลา เดือนพฤษภาคม

ความสำคัญ เป็นการทำบุญประจำปีทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนฤดูการทำนา เป็นพิธีขอฝนจากพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

ความสำคัญ เป็นการทำบุญประจำปีทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนฤดูการทำนา เป็นพิธีขอฝนจากพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล