ภาวะโลกร้อน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาวะโลกร้อน by Mind Map: ภาวะโลกร้อน

1. สาเหตุ

1.1. แก๊สเรือนกระจก

1.1.1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

1.1.1.1. จากแหล่งธรรมชาติ เช่น กระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต

1.1.1.2. จากมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การตัดไม้ทำลายป่า

1.1.2. แก๊สมีเทน (CH4)

1.1.2.1. จากแหล่งธรรมชาติ เช่น จากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต การเผาไหม้ที่เกิดจากธรรมชาติ

1.1.2.2. จากมนุษย์ เช่น จากนาข้าว, แหล่งน้ำท่วม, จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ

1.1.3. แก๊สไนตรัสออกไซด์ (N2O)

1.1.3.1. จากแหล่งธรรมชาติ เช่น อยู่ในภาวะที่สมดุล

1.1.3.2. จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในขบวนการผลิต, อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมไนลอน, อุตสาหกรรมเคมี, การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากซากพืชและสัตว์, ปุ๋ย, การเผาป่า

1.1.4. แก๊สที่มีส่วนประกอบ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCS)

1.1.4.1. จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โฟม กระป๋องสเปรย์ เครื่องทำความเย็น ตู้เย็น แอร์

2. แนวทางการแก้ไข

2.1. ประหยัดน้ำ

2.2. ประหยัดไฟ

2.3. ลดใช้ถุงพลาสติก

2.4. ใช้จักรยาน

2.5. ปลูกต้นไม้

2.6. เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟแบบขด

3. ผลกระทบ

3.1. ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น

3.2. ทำลายระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

3.3. ส่งผลต่อการเกษตรและแหล่งน้ำ

3.4. เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง

3.5. สุขภาพ

3.6. สังคมและเศรษฐกิจ

4. ความหมาย

4.1. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ำในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20

4.2. มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง