Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

การพัฒนาโปรแกรม by Mind Map: การพัฒนาโปรแกรม
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

การพัฒนาโปรแกรม

หาความต้องการของระบบ

วิเคราะห์ระบบ

1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

2. ผลลัพธ์

3. ข้อมูลนำเข้า

4. ตัวแปร

5.ขั้นตอนการทำงาน

ออกแบบ

การเขียนซูโดโค้ด

การเขียนผังงาน

สัญลักษณ์ของผังงาน, เริ่มต้นทำงาน, การรับ/แสดง ข้อมูล, การแสดงผลทางจอ, การเลือก/การตัดสินใจ, แสดงผลรูปแบบเอกสาร, การทำงาน/การคำนวณ, จบการทำงาน

ตัวอย่างของไดอะแกรมต่างๆ

เขียนโปรแกรม

ความหมาย

การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนเป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษา C, โปรแกรมรันภาษาซี, DEV C++

ภาษาเบสิค

ภาษาปาสคาล

ภาษาจาวา

ภาษา HTML

ภาษา C+,C++

ทดสอบ

บำรุงรักษา