Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

การพัฒนาโปรแกรม by Mind Map: การพัฒนาโปรแกรม
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

การพัฒนาโปรแกรม

หาความต้องการของระบบ

วิเคราะห์ระบบ

1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

2. ผลลัพธ์

3. ข้อมูลนำเข้า

4. ตัวแปร

5.ขั้นตอนการทำงาน

ออกแบบ

การเขียนซูโดโค้ด

การเขียนผังงาน

สัญลักษณ์ของผังงาน, เริ่มต้นทำงาน, การรับ/แสดง ข้อมูล, การแสดงผลทางจอ, การเลือก/การตัดสินใจ, แสดงผลรูปแบบเอกสาร, การทำงาน/การคำนวณ, จบการทำงาน

ตัวอย่างของไดอะแกรมต่างๆ

เขียนโปรแกรม

ความหมาย

การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนเป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษา C, โปรแกรมรันภาษาซี, DEV C++

ภาษาเบสิค

ภาษาปาสคาล

ภาษาจาวา

ภาษา HTML

ภาษา C+,C++

ทดสอบ

บำรุงรักษา