มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ by Mind Map: มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

1. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

2.1. หมวด 1 ผู้ประกอบวิชาชีพครู

2.2. หมวด 2 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

2.3. หมวด 3 ผู้ประกอบการวิชาชีพู้บริหารการศึกษา

2.4. หมวด 4 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

3. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

3.1. หมวด 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

3.2. หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

3.3. หมวด 3 มาตรฐานการปฏิบัติตน

3.4. หมวด 4 บทเฉพาะกาล