Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Recruitment by Mind Map: Recruitment

1. ประกาศรับสมัคร

1.1. แสดงตำแหน่งที่เปิดรับตามรอบที่เปิด

1.2. เลือกดูตำแหน่งและคุณสมบัติได้

1.3. กดปุ่มสมัครในแต่ละตำแหน่ง

1.3.1. กรอกส่วนที่ 1 รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

1.3.2. กรอกส่วนที่ 2 ข้อมูลประวัติ

1.3.3. ยืนยันข้อมูลการสมัคร

1.3.4. พิมพ์ใบสมัคร

1.3.5. ส่ง email ใบสมัครไปยังผู้สมัคร

1.3.6. กรณีเคยสมัครแล้ว ให้กรอก email ที่ใช้ในการสมัครครั้งแรก เพื่อส่ง Link ในการแก้ไขข้อมูลการสมัคร

1.4. ผู้สมัครสามารถสัมครได้ตำแหน่งเดียวในแต่ละรอบ

2. เปิดรับสมัคร

2.1. สร้างรอบการเปิดรับสมัคร

2.1.1. วันที่เปิดรับสมัคร

2.1.2. วันที่ปิดรับสมัคร

2.2. สร้างตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

2.2.1. แนบไฟล์ คุณสมบัติแต่ละตำแหน่ง

2.2.2. กำหนดเงื่อนไขการสมัคร

2.2.3. หมายเหตุ

2.2.4. ระบบสร้างเลขอ้างอิงในการรับสมัคร

2.3. คัดเลือกผู้สมัคร

2.3.1. แสดงรอบการสมัคร

2.3.2. แสดงตำแหน่งที่เปิด

2.3.3. แสดงผู้สมัครในแต่ละตำแหน่ง

2.3.4. ดูรายละเอียดผู้สมัครรายคนได้

2.3.5. ลบ แก้ไข รายละเอียดของผู้สมัครได้