ปัญหาการสอบวิชาภาษาอังกฤษในระดับวิกฤติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาการสอบวิชาภาษาอังกฤษในระดับวิกฤติ by Mind Map: ปัญหาการสอบวิชาภาษาอังกฤษในระดับวิกฤติ

1. Where ?

1.1. วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย

2. What ?

2.1. มีนิสิตในวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งสอบผ่านภาษาอังกฤษ 7 คน จากจำนวน 275 คน

3. When ?

3.1. เมื่อผลการสอบออก

4. Why ?

4.1. นิสิตมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง

4.2. นิสิตเรียนภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ

4.3. นิสิตไม่ทราบความหมายของคำศัพท์

4.4. นิสิตไม่ทบทวนบทเรียน

4.5. นิสิตอ่านออกแต่แปลไม่ได้

4.6. นิสิตไม่สืบค้นข้อมูล

4.7. นิสิตไม่กล้าออกเสียงภาษาอังกฤษ

5. How ?

5.1. วิธีการแก้ไขปัญหา

5.1.1. ตั้งใจเรียนให้มากขึ้น

5.1.2. ฝึกเขียนคำศัพท์

5.1.3. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับเพื่อน

5.1.4. ทำความเข้าใจหลักไวยากรณ์

5.1.5. ถ้าไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์ผู้สอนทันที

5.1.6. ทบทวนบทเรียนทุกครั้ง