การสอบภาษาอังกฤษ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสอบภาษาอังกฤษ by Mind Map: การสอบภาษาอังกฤษ

1. What

1.1. วิทยาลัยพบปัญหาเรื่องการสอบวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับวิกฤติ

1.2. นิสิตส่วนใหญ่ได้คะเเนนตำ่กว่าเกณฑ์

1.2.1. นิสิตทั้งหมด275

1.2.1.1. สอบผ่านเกณฑ์7คน

1.2.1.2. สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 268คน

2. When

2.1. ก่อนวิทยาลัยจะจัดการสอบภาษาอังกฤษในครั้งต่อไป

2.2. ทุกๆSummer

2.3. ถ้านิสิตมีเวลาว่างจะจัดการติว

3. How

3.1. จัดทำโครงการติววิชาภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

3.2. ให้นิสิตฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษบ่อยๆ

3.2.1. ทำให้นิสิตเกิดความชำนาญ

3.3. ให้นิสิตทบทวนบทเรียนหลังจากการเรียนการสอน

3.3.1. ทำให้นิสิตเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

3.4. จัดสอบ Pre-Test ก่อนนิสิตจะสอบจริง

3.5. จัดทำโครงการเเลกเปลี่ยนนักเรียนต่างประเทศเพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษา

3.6. จัดตั้งโปรเเกรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ

4. Where

4.1. วิทยาลัยพยาบาลที่จะจัดสอบภาษาอังกฤษ

4.2. จัดการสอนพิเศษที่วิทยาลัยเเละนอกวิทยาลัย

4.3. เเลกเปลี่ยนนิสิตไปต่างประเทศตามโครงการ

5. Why

5.1. ทำไมต้องจัดโครงการติว

5.1.1. เพื่อประเมินทักษาะทางวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตพยาบาล

5.1.1.1. Destinations

5.1.2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากขึ้น

5.1.3. ทำชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย

5.1.4. ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ

5.2. ทำไมคะแนนของนิสิตถึงไม่ผ่านเกณฑ์

5.2.1. นิสิตไม่ทบทวนบทเรียน

5.2.2. นิสิตไม่ตั้งใจอ่านข้อสอบ

5.2.3. นิสิตมีความรู้ทางภาษาอังกฤษน้อย

5.2.4. นิสิตมีอคติกับภาษาอังกฤษ

5.2.5. นิสิตเห็นว่าคะแนนไม่มีความสำคัญกับตนเอง เลยไม่อยากทำ