กรณีศึกษาที่ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กรณีศึกษาที่ 1 by Mind Map: กรณีศึกษาที่ 1

1. Why

1.1. พื้นฐานภาษาอังกฤษของแต่ละคนไม่เท่ากัน

1.2. ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

1.3. เน้น Grammar มากเกิน จนไม่เข้าใจและไม่สามารถนำไปใช้ได้

1.4. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้าใจยาก

1.5. เด็กไทยไม่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ

1.6. เด็กไทยไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียน

1.7. เด็กไทยไม่มีความกล้าที่จะถามเมื่อเกิดข้อสงสัย

2. How

2.1. จัดการเรียนนอกสถานที่

2.1.1. พัทยา

2.1.2. ถนนข้าวสาร

2.2. มีการปรับพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

2.2.1. สอบระดับของนักเรียน

2.3. มีการจัดโครงการติวเพิ่มเติม

2.3.1. ค่ายภาษาอังกฤษ

2.3.2. หลังเลิกเรียนมีการติววันละ ช.ม.

2.4. มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเด็กไทยและเด็กต่างชาติ

2.5. มีจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการบทสนทนาต่างๆ

2.5.1. การทำอาหาร

2.5.2. สถานที่ท่องเที่ยว

2.5.3. ร้านค้า

2.6. อาจารย์ผู้สอนมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

2.7. เน้นการพูดโต้ตอบกันในห้องเรียนระหว่างการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

2.8. เน้นการเรียนรู้เพิ่มเติมจากโปรแกรมภาษาอังกฤษ

3. Where

3.1. วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย

4. What

4.1. ปัญหาการสอบภาษาอังกฤษในระดับวิกฤติจากผลกาารสอบพบว่ามีผู้สอบผ่านแค่ 7 คน จากจำนวน 275 คน

5. when

5.1. การสอบภาษาอังกฤษ

5.2. เมื่อผลคะแนนสอบออก