Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MATERIALS DOCENTS PER A L’ALFABETITZACIÓ FINANCERA A LES ESCOLES by Mind Map: MATERIALS DOCENTS PER A L’ALFABETITZACIÓ FINANCERA A LES ESCOLES
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

MATERIALS DOCENTS PER A L’ALFABETITZACIÓ FINANCERA A LES ESCOLES

Disseny i edició de material per a l'afebetització financera

Justificació

Suport digital

Característiques

Metodologia "Learning by doing"

Entenem que la millor forma d'apendre les finances és amb la pràctica (fent finances), és molt més entenedor si en comptes de parlar de conceptes abstractes ho traslladem a exemples de la vida quotidiana dels estudiants.

Pressupost

Situacions de partida per l’elaboració del pressupost: • Equip de treball format per: un director, un expert en continguts, un dissenyador instrucional, un dissenyador gràfic i un desenvolupador tecnològic. • L’objectiu del projecte no és en aquest cas l’obtenció de beneficis sinó l’assoliment del pla de formació previst. • Durada del procés de desenvolupament del material: 6 mesos. • Sol·licitud subvenció de 25.000 euros (a cobrar en dos terminis). com no tenim termini solicitem préstec: • Cal un préstec inicial de 40.000 euros, que podem tornar en un any a un interès del 5% (és factible aconseguir-ho) • El resultat del projecte a un any vista és que es poden aconseguir els objectius previstos amb un benefici comptable testimonial de 750 euros.

Planificació MODEL ADDIE

Cronograma.

Control del procés

Eines de control

Protocol de control

Context d'aplicació

IES de Catalunya

Nivell E.SO

Home finances S.L

Equip humà

Introducció

Un cop detectat que la societat, en general, no ha estat formada en productes financers i economia domèstica, l’Administració convoca un concurs per resoldre aquesta mancança en l’ensenyament obligatori a partir de l’elaboració d’uns materials bàsics en economia i finances domèstiques que es puguin oferir com a material complementari en l’assignatura obligatòria de Matemàtiques. I, en aquest sentit, l’empresa HOME FINANCES presenta aquest projecte basat en l’elaboració d’uns materials docents que hauran de servir per formar a la societat més jove en termes de finances i economia domèstica. I, més concretament, aquests materials estaran destinats a estudiants d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

Finalitat del projecte

El projecte està motivat per dissenyar i editar un material en suport digital específic que pugui servir de suport per a l’educació financera d’estudiants de l’Ensenyament Secundari Obligatori

Objectius

Especifics

Generals

Continguts

Modul1_Introducció

Mòdul 2_ Matemàtica financera

Mòdul 3_ Magnituds bàsiques

Mòdul 4_ Rendes

Mòdul 5_ Amortització

Mòdul 6_Actius renda fixa

Mòdul 7_ Renda variable

Recursos

Material docent adaptat als estudiants

Exemples i casos pràctics

Excercicis resolts

Test autoavaluació

Estudi de mercat

Un estudi de mercat que va va elaborar l' Institut d'Anàlisis Socials i Polítiques de la Fundació ferrer i Guàrdia encarregat per l'Institut d'Estudis Financers, ens mostra com l’ analfabetisme financer és present en la majoria dels joves d’arreu del territori català i ens mostra com els mateixos estudiants detecten la necessitat d’introduïr les matemàtiques financeres en l’ensenyament secundari obligatori.

Home finances 2.0

Plataforma Educativa

Blog Empresa

Twitter

Delicious

Facebook

e-mail