Chu trình hoạt động

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chu trình hoạt động by Mind Map: Chu trình hoạt động

1. KH đặt bàn trước (KIOTVIET chưa hỗ trợ)

1.1. KH đặt online

1.1.1. KH nhấp hủy

1.1.1.1. Trạng thái bàn tự động chuyển sang rỗng

1.1.2. Đặt xong nhưng không vô trễ

1.1.2.1. Thu ngân nhấp chuyển trạng thái bàn sang rỗng

1.2. KH đặt qua điện thoại hoặc đặt trực tiếp

1.2.1. KH gọi hủy

1.2.1.1. Thu ngân nhấp chuyển trạng thái bàn sang rỗng

1.2.2. Đặt xong nhưng không vô trễ

1.2.2.1. Thu ngân nhấp chuyển trạng thái bàn sang rỗng

2. KH yêu cầu giao hàng

2.1. KH đặt qua điện thoại

2.2. KH đặt online (KIOTVIET chưa hỗ trợ)

3. KH vào chọn bàn để ngồi

3.1. KH gọi món

3.1.1. Phục vụ có thiết bị nhập món trực tiếp và báo với nhà bếp

3.1.1.1. Nhà bếp nhận thông tin và chế biến

3.1.1.1.1. Nhà bếp chế biến xong thông báo ngược lên phục vụ

3.1.2. Phục vụ báo món với thu ngân

3.1.2.1. Thu ngân nhập vào hóa đơn và báo với nhà bếp

3.1.2.1.1. Nhà bếp nhận thông tin và chế biến