HS Welcome flow

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HS Welcome flow by Mind Map: HS Welcome flow

1. Quản lý nhân viên

1.1. Sale

1.1.1. Năng suất làm việc của sale cao hơn

1.1.2. Phân chia công việc hợp lý

1.2. Shipper

1.2.1. Tránh hoàn hàng

1.3. Kho

1.3.1. Tránh thất thoát hàng hoá

2. Xử lý hoàn hàng

2.1. Theo dõi lộ trình vận chuyển

2.1.1. Thông báo kịp thời cho khách hàng

2.2. Quản lý hàng tồn ở Bưu cục (vốn đọng ở Bưu cục)

3. Quản lý kho hàng

3.1. Check được hàng tồn nhiều / bán chậm

3.1.1. Nhập ít đi

3.2. Check được hàng hot / best seller

3.2.1. Để nhập thêm

3.3. Check số vốn đọng dựa trên hàng tồn

4. Quản lý khách hàng

4.1. Chăm sóc khách hàng tốt

4.2. Hỗ trợ chốt sale tốt hơn

4.3. Phân tích tập khách hàng cũ

5. Tổng hợp

5.1. HiSella sẽ giúp bạn tăng doanh số 30%!!!