การคิดแบบหมวก 6 ใบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การคิดแบบหมวก 6 ใบ by Mind Map: การคิดแบบหมวก 6 ใบ

1. การมองเห็นภาพและการดำเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ

1.1. เพื่อเข้าใจในระบบงานมากขึ้น

2. การควบคุม และการบริหารกระบวน การคิด

2.1. เกิดความชัดเจนในเรื่องการคิดรวบยอด

3. ข้อมูลที่ได้มาถูกต้องหรือไม่?

4. สีดำ (black hat )

4.1. ตัวอย่างการใช้หมวกสีดำ

4.1.1. เรื่องวนี้มีจุดอ่อนอะไร?

4.1.2. เสี่ยงต่อการลงทุนไหม?

4.1.3. ความคิดนี้ถูกกฎระเบียบหรือไม่?

4.1.3.1. อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.2. ข้อควรคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่า เราไม่ควรทำ เป็นการคิดในเชิงระมัดระวัง

4.2.1. ช่วยป้องกันไม่ให้เราทำอะไรอย่างโง่เขลาเบาปัญญาและผิดกฎหมายในการประเมินสถานการณ์ในอนาคตของเรานั้น ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราเองและของผู้อื่นด้วย

4.3. เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับวิธีการคิดของตะวันตกมาก

4.4. ช่วยให้การทำงานรอบคอบมากขึ้น

4.5. เป็นหมวกที่ถ้าหากจะให้คำตำหนิผูอื่น ต้องมีเหตุผลเสมอ และไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิน

5. สีขาว (White Hat)

5.1. หมวกสีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง

5.1.1. เกี่ยวข้องกับความเป็นจริง

5.1.1.1. การคิดวิเคราะห์

5.1.1.2. การคิดเปรียบเทียบ

5.2. ความบริสุทธิ์

5.3. มีลักษณะของความว่างเปล่า

6. สีเหลือง (Yellow Hat)

6.1. สีเหลือง คือสีของแสงแดดและความสว่างสดใส่

6.2. การคาดการในทางบวก คิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี

6.3. การมองที่ประโยชน์เป็นหลัก เป็นความคิดที่ก่อให้เกิดผล

6.4. การคิดแนวนี้ต้องผสมผสานการคิด ความสงสัย ความสุขความต้องการและความต้องการที่จะทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น

6.5. เป็นการเปิดโอกาศในการเกิดพัฒนาและสร้างสรรค์ถึงสิ่งใหม่

6.6. ตัวอย่างการให้ได้มาซึ่งคำถามของและคำตอบของหมวกสีเหลือง

6.6.1. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไร

6.6.2. มีผลดีอย่างไรบ้าง

6.6.2.1. สิ่งสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร

6.6.3. สิ่งสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร

6.6.3.1. มักจะก่อให้เกอดผลดีอย่างไร

7. สีแดง (Red Hat)

7.1. หมายถึงความรู้สึก สัญชาตญาณ และลางสังหรณ

7.2. สามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี มีการใช้อารมณ์ความคิดเชิงอารมณ์

7.3. การแสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ หรือการ ตระหนักรู้โดยฉับพลัน

7.3.1. ทำให้เกิดงานสร้างสรรค์

7.3.2. การค้นพบทางวิทยาศาสตร์

7.3.3. วิธีคิดทางคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด

7.3.4. ความคิดความเข้าใจในสถานการณ์โดยทันที

8. สีน้ำเงิน (Blue Hat)

8.1. ต้องการให้มีการควบคุมสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในระบบระเบียบที่ดีและถูกต้อง

9. หมวกสีเขียว

9.1. ความคิดนอกกรอบที่มีความสัมพันธ์กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

9.2. เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมอง

9.2.1. มักถูกกำหนดจากระบบความคิดของประสบการณ์ดั้งเดิม

9.3. ความคิดนอกกรอบนั้นจะอาศัยข้อมูลจากระบบของตัวเราเอง

9.4. ต้องการความคิดใหม่ๆ