BIM on Mongolia-ийн зүгээс бэлтгэн хүргэж буй Revit Architecture программын хэрэглээний түвшний с...

BIM on Mongolia-ийн зүгээс бэлтгэх хүргэж буй Revit Architecture программийн хэрэглээний түвшний сургалтын хөтөлбөр

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIM on Mongolia-ийн зүгээс бэлтгэн хүргэж буй Revit Architecture программын хэрэглээний түвшний сургалтын хөтөлбөр by Mind Map: BIM on Mongolia-ийн зүгээс бэлтгэн хүргэж буй Revit Architecture программын хэрэглээний түвшний сургалтын хөтөлбөр

1. Хэсэг 1 - MEET RАС (Revit Architecture-тай танилцах сургалт)

1.1. 1. Танилцуулга

1.1.1. 1. BIM процессийг ойлгох

1.1.2. 2. Revit-тэй танилцах

1.1.2.1. Revit дээр ажиллахад анхаарах зүйлс

1.1.2.1.1. Төслийн үе шат (товч)

1.1.2.1.2. Дизайны хувилбар (товч)

1.1.2.1.3. BIM хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө (товч)

1.1.2.2. Хэрэглэгчийн ажиллах орчин

1.2. 2. Эхний алхам

1.2.1. Өдөр дутмын хэрэглээ

1.2.1.1. Энгийн зурах багажууд

1.2.1.2. Энгийн засварлах багажууд

1.2.2. 2. Шинэ төсөл үүсгэх

1.2.2.1. Төслийн тохиргоо болон мэдээлэл

1.2.2.2. Ганцаараа ажиллах

1.2.2.3. Багаараа ажиллах

1.3. 3. Төслөө эхлэх

1.3.1. Барилгын талбайг загварчлах

1.3.2. Хоршиж ажиллах энгийн аргууд

1.3.2.1. Revit-ийн төсөлтэй

1.3.2.2. CAD-ийн төсөлтэй

1.3.3. Загварчлах энгийн аргууд

1.3.3.1. Ойс болон түвшин үүсгэх

1.3.3.2. Энгийн хана үүсгэх

1.3.3.3. Хаалга, цонх үүсгэх

1.3.3.4. Хөшгөн хана үүсгэх

1.3.4. 2 хэмжээст Loadable фамили үүсгэх

1.4. 4. Бүдүүвчид суурилсан элементүүд

1.4.1. Бүдүүвчид суурилсан элементүүд

1.4.2. Өрөө болон өрөөг тохижуулах

1.4.3. Энгийн геометр Loadable фамили үүсгэх

1.5. 5. Төслөө танилцуулахад бэлтгэх

1.5.1. Обьектуудын харагдах чадвар болон график зураглал

1.5.2. 2 болон 3 хэмжээст харагдцууд үүсгэх

1.5.3. Материал болон фото бодит зураглал

1.5.4. Хуудас болон хэвлэн нийтлэх

2. Хэсэг 2 - RAC ON (Revit Architecture-ийн хэрэглээний түвшний сургалт)

2.1. 1. Өөрийн стандартыг тусгах

2.1.1. Темплайт үүсгэх

2.1.2. Төслийн тохиргоонууд

2.1.3. Төслийн ухаалаг элементүүд

2.1.4. Харагдцууд болон харагдцын тохиргоонууд

2.1.5. Хуудас болон хэвлэх тохиргоонууд

2.2. 2. Төслийн зохион байгуулалт

2.2.1. Төсөл дээр ажиллахад анхаарах зүйлс

2.2.2. Төслийн үе шат, төслийн обьектуудад цаг хугацааны хэмжүүр ашиглах

2.2.3. Барилгын талбай болон барилгын төслийг уялдуулах процесс

2.3. 3. Төслөө загварчлах гүнзгийрүүлсэн аргууд - Хэсэг 1

2.3.1. Бүтээцийн элементүүд

2.3.2. Архитектурын элементүүд

2.4. 4. Төслөө загварчлах гүнзгийрүүлсэн аргууд - Хэсэг 2

2.4.1. Хөшгөн хана болон шилэн дээвэр

2.4.2. Бүдүүвчид суурилсан элементүүд

2.4.3. Шат болон хашлага

2.5. 5. Төслийн санаа хайх

2.5.1. Чөлөөт хэлбэр бүхий масс

2.5.2. Дизайны хувилбарууд

2.5.3. Төсөлдөө анализ хийх

2.6. 6. Төслөө уялдуулах процесс

2.6.1. Групп болон урьдчилан төлөвлөсөн дизайнууд

2.6.2. Холбосон модел болон групп

2.6.3. Хоршиж ажиллах багажууд

2.7. 7. Өрөө болон тенхологи, хэсэглэл, түүвэр

2.7.1. Интериор

2.7.2. Интериорын рендер

2.7.3. Хэсэглэл

2.7.4. Өрөө болон талбай ашиглалт

2.7.5. Тэмдэглэгээ болон түүвэр

2.8. 8. Төслөө хүлээлгэж өгөх

2.8.1. Ажлын зурагт бэлтгэх

2.8.2. Угсралтын зураг

2.8.3. Дараагын алхам