REVIT On - Барилга Архитектурын хэрэглээний түвшний сургалт

BIM on Mongolia-н зүгээс бэлтгэн хүргэж буй РЭВИТ программын архитекторуудад зориулсан хэрэглээний түвшний сургалт

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
REVIT On - Барилга Архитектурын хэрэглээний түвшний сургалт by Mind Map: REVIT On - Барилга Архитектурын хэрэглээний түвшний сургалт

1. Meet REVIT

1.1. Үндсэн зарчим

1.1.1. BIM процессийг ойлгох

1.1.2. РЭВИТ-тай танилцах

1.2. Эхний алхам

1.2.1. Өдөр тутмын хэрэглээ

1.2.2. Шинэ төсөл үүсгэх

1.3. Төслөө эхлэхэд бэлтгэх, энгийн загварчлах аргууд

1.3.1. Хоршиж ажиллах энгийн аргууд

1.3.2. Загварчлах энгийн аргууд (хана, хаалга, цонх)

1.4. Бүдүүвчид суурилсан элементүүд болон өрөө

1.4.1. Бүдүүвчид суурилсан элементүүд (хучилт, шал, дээвэр, тааз, шат, хашлага)

1.4.2. Өрөө болон дотор засал

1.5. Төслөө танилцуулахад бэлтгэх

1.5.1. График зураглал, дүрслэлийн тохиргоо

1.5.2. Материал болон фото бодит зураглал

1.5.3. Хуудас үүсгэх, хэвлэх

2. REVIT on

2.1. Байгууллагынхаа стандартыг тусгах

2.1.1. Темплайттэй танилцах

2.1.2. Байгууллагынхаа стандартыг темплайтэд тусгах

2.2. Төслийн бүтэц зохион байгуулалт

2.2.1. Багаар шууд хамтарч ажиллах

2.2.2. Төслийн үе шат

2.3. Төслөө загварчлах гүнзгийрүүлсэн аргууд - Хэсэг 1

2.3.1. Бүтээцийн элементүүдийг загварчлах

2.3.2. Архитектурын элементүүдийг загварчлах гүнзгийрүүлсэн аргууд (хана, ордер, хаалга, цонх)

2.4. Төслөө загварчлах гүнзгийрүүлсэн аргууд - Хэсэг 2

2.4.1. Хөшгөн хана, шилэн дээвэр загварчлах гүнзгийрүүлсэн аргууд

2.4.2. Бүдүүвчид суурилсан элементүүдийг загварчлах гүнзгийрүүлсэн аргууд (хучилт, шал, дээвэр, тааз)

2.4.3. Шат болон хашлага загварчлах гүнзгийрүүлсэн аргууд

2.5. Чөлөөт хэлбэр бүхий масс, төслийн санаа хайх

2.5.1. Төслийн санаа хайх

2.5.2. Дизайны хувилбарууд

2.5.3. Төсөлдөө анализ хийх

2.6. Төслийн харилцан хамаарлыг удирдах

2.6.1. Групп болон урьдчилан төлөвлөсөн өрөөнүүд

2.6.2. Модел холбох болон групп ашиглах гүнзгийрүүлсэн аргууд

2.6.3. Хоршиж ажиллахад шаардагдах багажууд

2.7. Өрөө болон технологийн төлөвлөлт, хэсэглэл, түүвэр

2.7.1. Дотор засал болон фото бодит зураглал гүнзгийрүүлсэн аргууд

2.7.2. Хэсэглэлүүд

2.7.3. Талбай ашиглалтын анализ хийх

2.7.4. Обьектын болон материалын түүвэр

2.8. Төслөө хүлээлгэхэд бэлтгэх - Дараагын алхам

2.8.1. Ажлын зурагт бэлтгэх

2.8.2. Угсралтын түвшинд загварчлах, угсралтын зураг

2.8.3. Дүгнэлт, дараагын алхам