แผนการสอนเรื่อง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แผนการสอนเรื่อง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction) by Mind Map: แผนการสอนเรื่อง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction)

1. ขั้นนำ

1.1. แจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียน

1.1.1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

1.1.2. ตระหนักถึงความสำคัญของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

1.1.3. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

1.2. แบบทดสอบก่อนเรียน

1.3. VDO เรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

1.4. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งคำถามสะท้อนคิดจาก VDO ที่ได้ศึกษา

1.4.1. "นักเรียนคิดว่าผู้ป่วยใน VDO เป็นโรคอะไร"

1.4.2. "นักเรียนคิดว่าโรคที่เกิดขึ้นพบได้บ่อยมั้ยในประเทศไทย"

1.4.3. "นักเรียนคิดว่าโรคนี้มีความรุนแรงไหม"

2. ขั้นเนื้อหา

2.1. Lecture

2.1.1. Power point หัวข้อกายวิภาคหลอดเลือดแดงของหัวใจ

2.1.2. Power point หัวข้อสาเหตุของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

2.1.3. Power point หัวข้อปัจจัยเสี่ยงสำคัญ

2.1.4. Power point หัวข้ออาการและอาการแสดงของโรค

2.1.5. Power point หัวข้อการวินิจฉัยโรค

2.1.6. Power point หัวข้อการรักษา

2.1.7. Power point หัวข้อภาวะแทรกซ้อน

2.2. Group Dicussion

2.2.1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 8 คน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในกลุ่มประเด็นหัวข้อการป้องกันและการดูแลตนเอง

2.2.1.1. สุ่มตัวแทนมา 2 กลุ่ม นำเสนอเรื่องการป้องกันและการดูแลตนเอง

3. ขั้นสรุป

3.1. สรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด และให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย อาจารย์อธิบายเพิ่มเติม

3.2. SDL

3.2.1. ให้ใบงานนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

3.3. มอบหมายงาน

3.3.1. ให้นักเรียนส่งรายงานสรุปสาระสำคัญเป็น mind mapping ตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย

3.3.2. ให้นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียนใน Online Classroom