การพยาบาลมารดาและทารก1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพยาบาลมารดาและทารก1 by Mind Map: การพยาบาลมารดาและทารก1

1. อ่านเอกสารประกอบการสอน

2. ดูวีดีโอ

3. ศึกษาpower point

4. มาตรฐานการเรียนรู้

4.1. จริยธรรม/คุณธรรม

4.1.1. 1.2 สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่วได้

4.1.2. 1.3 เคารพในคุณค่่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

4.2. วิชาการ

4.2.1. 2.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

4.2.2. 2.2มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ

4.2.3. 2.3มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการพยาบาล และการนำไปใช้

4.3. ทักษะทางปัญญา

4.3.1. 3.1ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ การเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง

4.3.2. 3,2สามารถสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

4.3.3. 3.3สามารถนำข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

4.4. การสื่อสาร

4.4.1. 5.1สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการพยาบาลอย่างเหมาะสม

4.4.2. 5.3สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่านการเขียนและการนำเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสาร และตำราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ

5. วิธีการเรียนรู้

6. คำถามก่อนเรียน

6.1. กลไกการคลอด

6.2. การดูแลหลังคลอด

6.3. การดูแลทารก

7. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

7.1. ข้อ1.นักศึกษามีความรู้ในเรื่องของการปฏิสนธิและพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้

7.2. ข้อ2 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงกระบวนการปฏิสนธิได้

7.3. ข้อ3 นักศึกษาวิเคราะห์ได้ถึงปัญหาของการบหพร่องทางพัฒนาการของทรากในครรภ์ได้