เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 by Mind Map: เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

1. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา

1.1. Follow our blog to never miss an important update, downtime warning or tutorial!

2. กรอบฯปริญญาโท

2.1. Visit the MindMeister Academy to learn all the tricks and become a great mapper in no time!

3. กรอบฯปริญญาเอก

3.1. With our short tutorial videos you can get to know MindMeister's most important features in a matter of minutes

4. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

4.1. To view the most important shortcuts, click on the question mark in the bottom right corner of your map editor, then click "Key Shortcuts"

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

5.1. Download our native mobile apps for iOS and Android to mind map on the go!

6. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา

7. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา

8. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 6 ด้าน

9. การพัฒนาหลักสูตร

10. เปลี่ยนแปลงจาก พ.ศ.2548

10.1. “อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผศ.รศ. ศ.ในสถานศึกษาและทำงานเต็มเวลา ต้องได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์สถาบัน

10.2. “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ของหลักสูตรที่เปิดสอน ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า

10.3. มีผลงานวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

10.4. “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร มีวุฒิปริญญาเอกหรือโทที่มีตำแหน่งผศ.

10.4.1. โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ จํานวนอย่างน้อย ๕ คน

10.5. อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

10.5.1. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

10.5.2. Open the Sharing Settings from the bottom of your map editor to share the map with a friend or publish it to the web

10.5.2.1. You can share your map with anyone via email

10.5.2.2. You can publish your map and enable anyone with an internet access to find it

10.5.2.3. You can embed your map on a blog or website

10.6. “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา

10.6.1. กรณ๊ ยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาบการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา

10.7. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน ทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

10.7.1. อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้