แผนการสอน Teaching Plan เรื่องผู้สูงอายุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แผนการสอน Teaching Plan เรื่องผู้สูงอายุ by Mind Map: แผนการสอน Teaching Plan เรื่องผู้สูงอายุ

1. นิยาม

1.1. ความหมายของสุขาภาพ

1.2. ความหมายของผู้สูงอายุ

2. Intro

2.1. Video

3. กิจกรรมการเรียนรู้

3.1. บรรยาย

3.2. วิเคราะห์

3.3. รายงาน

4. การประเมินผล

4.1. สอบ

4.2. ประเมินการมีส่วนร่วม

4.3. รายงาน