พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ...

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ by Mind Map: พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

1. หมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

1.1. Project Sponsor

1.2. Project Manager

1.3. Developers

1.4. Primary User Group

1.5. Supporting Staff

2. บทเฉพาะกาล

3. หมวด ๑ บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ

3.1. ม.๖:การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณย์

3.2. ม.๗:ปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

3.3. ม๘: การจัดการศึกษา

3.3.1. การศึกษาตลอดชีวิต

3.3.2. ให้สังคมมีส่วนร่วม

3.3.3. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

4. หมวด ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

4.1. Project Start

4.1.1. Project specifications

4.1.2. End User requirements

4.1.3. Action points sign-off

4.2. Development Stage 1

4.2.1. Define actions as necessary

4.3. Development Stage 2

5. หมวด ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5.1. Schedule

5.2. Budget

5.3. Resources

5.4. Delays

6. หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

6.1. Budget

6.1.1. Materials

6.1.2. Personel

6.1.3. Services

6.1.4. Duration

6.2. Delivery Timeline

6.3. Requirements

7. หมวด ๓ ระบบการศึกษา

7.1. Define Project Schedule

7.1.1. Dependencies

7.1.2. Milestones

7.2. Limitations

7.2.1. Schedule

7.2.2. Budget

7.3. Define Project Development Measurement

7.3.1. KPI's

8. หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษาา

9. หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา

10. หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

11. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 1

12. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

13. มาตรา๑-๓ : การศึกษา /สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/การประกันคุณภาพภายใน/ประกันคุณภาพภายนอก/

14. ม.4-5:ผู้สอน/ครู/อาจารย์/ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษา/บุคคลากรทางการศึกษา/กระทรวง/รัฐมนตรี