แผนการสอนการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตสังคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แผนการสอนการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตสังคม by Mind Map: แผนการสอนการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตสังคม

1. ขั้นนำ

1.1. ผู้มีภาวะโกรธ (Anger)

2. นิยาม

2.1. ลักษณะสำคัญและสาเหตุของผู้ที่มีภาวะโกรธ

2.2. การใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลผู้ที่มีภาวะโกรธ

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.1. บอกความหมายของภาวะโกรธ(Anger)ได้

3.2. อธิบายถึงลักษณะสำคัญของ ภาวะโกรธได

3.3. บอกสาเหตุของภาวะโกรธได

3.4. บอกวิธีการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโกรธได

3.5. ประเมินและวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะโกรธ (Anger) ได้

3.6. กำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล สำหรับผู้ที่มีภาวะโกรธ (Anger) ได้

3.7. วางแผนการพยาบาลผู้ที่มีภาวะโกรธ (Anger) ได้

3.8. ระบุแนวทางการประเมินผลการพยาบาลผู้ที่มีภาวะโกรธ (Anger) ได้

4. เนื้อหา

4.1. ความหมายของภาวะโกรธ

4.2. ลักษณะสำคัญของผู้ที่มีภาวะโกรธ

4.3. สาเหตุของผู้ที่มีภาวะโกรธและก้าวร้าว

4.4. การบำบัดรักษา

4.5. การใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลผู้ที่มีภาวะโกรธ

5. ขั้นสรุป

5.1. link