การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ by Mind Map: การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

1.2. ตระหนักในความสำคัญของการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำที่ถูกหลักปราศจากเชื้อ

1.3. สามารถนำหลักการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้

2. สื่อการสอน

2.1. วีดีโอ แสดงการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

2.2. เอกสารประกอบการสอน E-learning

3. วิธีการสอน

3.1. การบรรยาย

3.1.1. ขั้นก่อนสอน

3.1.1.1. มอบหมาย

3.1.1.1.1. ให้นักศึกษา ศึกษาเอกสารประกอบการสอน ใน E-learning เรื่อง การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

3.1.2. ขั้นนำ

3.1.2.1. ผู้สอนใช้คำถาม ถามนำถึงประสบการณ์การได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ

3.1.2.1.1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.1.2.1.2. ประสบการณ์

3.1.2.1.3. ความรู้สึก

3.1.2.1.4. ความรู้พื้นฐาน

3.1.3. ขั้นสอน

3.1.3.1. ใช้สื่อวีดิโอ

3.1.3.2. บรรยาย

3.1.4. ขั้นสรุป

3.1.4.1. ผู้สอนถามความรู้ที่ได้รับจากการดูสื่อวีดิโอ และจากการศึกษาเอกสารการสอน

3.1.4.2. สรุปสาระความรู้

3.1.4.3. แบบฝึกหัดท้ายบท

4. ประเมินผล

4.1. อธิบายวิธีการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

4.2. แบบฝึกหัดท้ายบท

4.3. สอบกลางภาค