Road map for tourism in Kazakhstan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Road map for tourism in Kazakhstan by Mind Map: Road map for tourism in Kazakhstan

1. 10 - т. Маркетинг жүйесіндегі өнімді тарату саясаты

1.1. Өткізу саясаты тауардың өндірушіден түпкілікті сатып алушыға дейінгі жолын анықтайды.

1.2. Өткізу каналын таңдау үшін , келесі сұрақтарға жауап беру керек :

1.2.1. Нарық туралы ақпарат жинау; Сату қызметкерлерін ұстау ; Тапсырыстарды өңдеу ; Сатып алушыға тауарларды жеткізу ; Қоймалау ; Сорттау ; Тауар қорларын сақтау ; Ассортименттің кеңдігін қамтамасыз ету ; Сатып алушыларға қызмет көрсету ; Сатып алушыларды несиелеу ; Сатып алушыларға кеңес беру және техникалық қолдау .

2. 1-т. Қызмет көрсету мен туризм саласындағы маркетингке кіріспе

2.1. өндірістік маркетинг

2.1.1. Фирма мен соңғы тұтынушылар арасындағы әрекет бету сферасын қамтиды.

2.2. Экономика мен маркетингтің байланысы

2.2.1. Сұранысты қалыптастыру, тұтынушыларды ынталандыру, тұтынушыларға тауарды алғызуды тездету арқылы сату мен алу үдерiсiн тездетедi.

3. 3-т. Маркетингтік зерттеулер мен ақпарат

3.1. Маркетингтік зерттеудің мақсаты,кезеңдері,түрлері,қызметі

3.1.1. Маркетингтік ақпарат жүйесі- қызметкерлер, жабдықтар,маркетингтік шешім қабылдауда қолданылатын оперативтік ақпараттарды жинау,саралау,талдау,, бағалау және іріктеу процедурасы

3.1.2. Маркетингтік зерттеу түрлері

3.1.2.1. Іздестіру мәселелерін шешудегі маркетингтік зерттеу

3.1.2.2. қорытынды мәселелердә шешудегі маркетингтік зерттеу

3.2. Маркетингтік зерттеу кезеңдері

3.2.1. мәселені анықтау

3.2.2. Мәселелерді шешуге дұрыс шешім әзірлеу

3.2.3. Зерттеу жоспарын жасау

3.2.4. мәліметтерді жинау

3.2.5. мәліметтерді дайындау және талдау

3.2.6. Қорытынды есеп

3.2.6.1. Дескриптивті

3.2.6.1.1. профильді

3.2.6.1.2. Екінші ретті

3.2.6.2. каузалды

3.3. Іздестіру маркетингтік зерттеуі және оның әдістері

3.3.1. Менеджерлер талқылау

3.3.2. Сапалық зерттеу

3.3.2.1. Фокус-топтар

3.3.2.2. терең сұхбаттасу

3.3.2.3. тестілеу

3.3.3. Сарапшылармен сұхбат

3.3.4. соңғы мәліметтерді талдау

4. 6-т. Нарықты сегменттеу мен өнімді жайғастыру

4.1. Нарықты сегменттеу түсінігі

4.1.1. Нарық сегменті-кәсіпорын ресурстарын тиімді пайдалануға негізделеді Тарату нарығын сегменттеудің объектілері

4.1.1.1. тұтынушылар тобы

4.1.1.2. өнімдер тобы

4.1.1.3. Бәсекелестер

4.1.2. Критерий- Кәсіпорын немесе өнім үшін нарықтың қандай да бір сегментін таңдауды бағалау әдісі

4.1.2.1. географиялық, демографиялық,психографиялық,мінез-құлықтық

4.1.2.2. функционалдық және техникалық

4.1.2.3. бағасы, тарату арналары,нарықтағы тауар қозғалысы

4.2. Мақсатты нарық-сіздің бизнесіңізге арналғал тауарлар мен қызмет көрсетудегі нақты әлеуетті тұтынушы тобы

4.2.1. Жалпылама маркетинг

4.2.2. Тауарлы-дифференциалды маркетинг

4.2.3. шоғырланған маркетинг

4.3. Тауарлы нарықты жайғастыру- осы тауарды тұтынушылардың ала алатын артықшылығы мен пайдасы бойынша бәсекелес тауарларға қатысты қабылдауын қалыптастыруға бағыттылған іс-әрекет

4.3.1. бірінші жол

4.3.2. екінші жол

5. 2-т. Туризм маркетингнің теориялық негіздері мен қағидалары

5.1. Маркетингтің пайда болуының және дамуының экономикалық алғышарттары

5.1.1. 20-ж бастап нарықтық қызметті басқару туралы ғылым"Маркетинг" деп атала бастады

5.1.1.1. Нарықтық қызметті басқару жүйесі ретінде нарық пен маркетингтің даму кезеңдеріне сәйкес оны ұйымдастыруға тұжырымдамалық тұрғыдағы бірнеше көзқарас атап көрсетіледі: 1. Өндірісті жетілдіру тұжырымдамасы (30-ж басталғанға дейін) 2.Өткізуді жетілдіру тұжырымдамасы (50- ж дейін) 3.Тауарды жетілдіру тұж-ы(70-ж дейін) 4.Тұтынушылар тұж-ы(70-ж аяғы) 5.Әлеуметтік-этикалық маркетинг тұж-ы (80-ж) 6 Өзара әрекеттесу тұж-ы (90-ж)

5.2. Маркетинг мәні, оның қағидалары және қызметтері

5.2.1. Зерттеу объектісі: нарықтар және тауарлар мен қызметтер конъюктурасы, зерттеу мәні- тауарлар мен қызметтерді іске асыру бойынша нарықтық мінез-құлықты оңтайландыру

5.2.2. Ф. Котлер анықтамасы: Маркетинг- адам қызметін айырбастау арқылы мұқтаждықтар мен қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған түрі

5.3. Маркетингтің қазіргі заманғы мазмұны және түрлері

5.3.1. 4P 1960 ж Д. Маккарти маркетинг мазмұнын ашатын модель ұсынды

5.3.1.1. Price

5.3.1.2. Product

5.3.1.3. place

5.3.1.4. Promotion

5.3.2. Маркетинг түрлері

5.3.2.1. 1дифференцияланбаған маркетинг

5.3.2.2. Дифференцияланған маркетинг

5.3.2.3. Шоғырландырылған маркетинг

5.3.2.4. кешенді маркетинг

5.3.2.5. Коммуникативті маркетинг

6. 5-т. Тұтыну нарығындағы тұтынушылардың мінез-құлықтары

6.1. Тұтынушылар мінез-құлқы- тұтынушылардың өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін тауарлар мен қызметтерді таңдау, сатып алу және қолдану үдерісі, сонымен қатар, олардың мінез құлқына әсер ететін факторлар жиынтығын зерттейтін маркетинг туралы ғылым саласы

6.1.1. тұтынушылар

6.1.1.1. түпкі тұтынушылар

6.1.1.2. тұтынушы ұйымдар

6.1.2. Ф.Котлер ұсынған сатып алушы мінез құлқының қарапайым үлгісі

6.1.2.1. Маркетинг түрткі болатын факторлары мен басқа да әсер етушілері

6.1.2.2. Сатып алушы санасының қара жәшігі

6.1.2.3. Тұтынушының қайтаратын жауабы

6.2. Тұтыну нарығындағы мінез-құлқына әсер етуші факторлар

6.2.1. Психалогиялық факторлар

6.2.1.1. мотивация

6.2.1.2. тұлға типі

6.2.1.3. Құндылықтар

6.2.1.4. қабылдау

6.2.1.5. Сенім және қатынас

6.2.2. Әлеуметтік-мәдени факторлар

6.2.2.1. мәдениет

6.2.2.2. қосалқы мәдениет

6.2.2.3. әлеуметтік таптар

6.2.2.4. отбасы

6.2.2.5. рөлдер мен статустар

6.2.3. Жеке тұлғалық факторлар

6.2.3.1. отбасының жасы мен өмірлік кезеңдері

6.2.3.2. экономикалық жағдайы

6.2.3.3. кәсібі

6.2.3.4. өмір салты

6.2.4. Жағдайлық факторлар

6.2.4.1. сатып алу мақсаты

6.2.4.2. қоршаған орта

6.2.4.3. сатып алу уақыты

6.2.4.4. Сатып алудағы тәжірибесі

6.2.5. 4P элементтері

6.3. Іскерлік нарықтағы сатып алушылардың мінез-құлқы- Өндірістік мақсатқа арналған тауарларды сатып алу туралы шешім қабылдауда әсер ететін факторлар

6.3.1. Қоршаған орта факторлары

6.3.2. Ұйымдық факторлар

6.3.3. Тұлғааралық

6.3.4. жекелей факторлар

7. 7-т. Маркетинг жүйесіндегі тауар

7.1. Тауар саясаты- маркетингтің кез келген тұжырымдамасын жүзеге асыруға арналған база.

7.1.1. Тауардың өмірлік циклі 4 фазадан тұрады

7.1.1.1. Өңдеу мен енгізу фазасы

7.1.1.2. Өсу фазасы

7.1.1.3. кемелдену фазасы

7.1.1.4. Құлдырау фазасы

7.1.2. Жаңа тауар концепциясын құрастыру

7.1.2.1. идея

7.1.2.2. тауар дизайнын өңдеу

7.1.2.3. тауар маркасын жасау

7.1.2.4. тауардың нарыққа сәйкестігін бағалау

7.2. Өндірістік маркетинг ерекшеліктерін 2 себеп бойынша анықтауға болады

7.2.1. Жұмыс барысы

7.2.2. Ынта

8. 4-т. Маркетингтің ортасы

8.1. Фирманың маркетингтік ортасы бұл- фирманың ішкі ортасында ғана қызмет етпейтін және басқару мүмкіндіктеріне әсер ететін белсенді субъектілер мен күштер жиынтығын айтады

8.1.1. Бақыланатын факторлар

8.1.2. Бақыланбайтын факторлар

8.1.3. мақсатұа жетудегі табыс және сәтсіздіктер дәрежесі

8.1.4. кері байланыс

8.2. Фирманың микроортасы-фирманың өзі мен тұтынушыларға қызмет көрсету мүмкіндіктерімен сипатталады.

8.2.1. Фирманың байланыс аудиториясы

8.2.1.1. жабдықтаушылар

8.2.1.2. Тауар айналымын жүргізүші фирмалар

8.2.1.3. Бәсекелестер

8.2.1.4. Маркетингтік делдалдар

8.2.1.5. Тұтынушылар

8.3. Фирманың ішкі ортасы

8.3.1. Іскерлік аймақ

8.3.2. Ортақ мақсат

8.3.3. Маркетинг рөлі

8.3.4. Басқа да кәсіпорындардың функциялық рөлі

8.3.5. корпоративті мәдениет

8.4. Фирманың макроортасы-микроорта элементтерін функциялау шеңберіндегі қоғам дамуының жағдайы мен мінезі

8.4.1. Басқарылмайтын факторлар

8.4.1.1. тұтынушылар

8.4.1.2. бәсекелестер

8.4.1.3. басшылық

8.4.1.4. экономика

8.4.1.5. технология

8.4.1.6. жаппай мәлеметтің тәуелсіз құралы

9. 8 - т. Маркетингтегі тауар саясаты

9.1. Тауар Саясаты тауарлардың сұрыпталымын (түр-түрін) шығару саясатын, жаңа тауарлар жасап, өндіріске жіберуді, тұтынушылық сұранысын жоғалтқан немесе жоғалта бастаған тауарларды өндірістік бағдарламадан шығаруды, тауарлардың үлгілерін көбейту, буып-түю, безендіру, елең еткізерлік атау, әсем тауар белгісін табу мәселелерін қамтитын кешенді ұғым

10. 9 - т. Маркетинг жүйесіндегі баға саясаты

10.1. Баға саясаты – тауарлар мен қызметтерге нақты баға белгілеу, жеңілдіктер беру ережелері. Баға саясаты сату көлеміне және кіріске тікелей әсер етеді.

10.2. Тауарлар мен қызметтерге баға белгілеу кезінде келесілерді есепке алу қажет: Сатып алушылардың күткені. Сатып алушылар сіз қалағаннан көп немесе аз төлей ала ма, соны анықтаңыз; Кәсіпорынның зиянсыздығы. Тауарлар мен қызметтердің бағасы барлық шығындарды өтеуді қамтамасыз етуі керек.; Сіздің жеткізушілеріңіз бен делдалдарыңыздың саясаты; Бәсекелестердің бағалары мен ұсыныстары. Бәсекелстеріңіздің бағасына қатысты сіздің бағаңыз жоғары бола ма, төмен бола ма, өз орныңызды анықтаңыз ; Мемлекеттік реттеу шаралары .

11. 11 - т. Туризм маркетингіндегі коммуникациялық саясат

11.1. Маркетингтіктегі коммуникация – тұтынушыларға ықпал ету мақсатында тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге сұранысты қалыптастыру мен ынталандыруға бағытталған шаралар жүйесі.

11.2. Маркетингтік коммуникацияның мынадай түрлері бар

11.2.1. — жарнама; — өткізуді ынталандыру; — жеке (дербес, персональные) сату; — қоғаммен байланыс – паблик рилейшнз (PR); — тікелей маркетинг.

12. 12 - т. Маркетинг жүйесіндегі жарнама

12.1. Жарнама

12.1.1. тауарларға сұранымды қалыптастырып, ұлғайту мақсатында олардың қасиеттері мен көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты тиімді бағытта тарату

12.1.2. тауарлардың, қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын хабарлама

13. 13 - т. Туризм маркетингін жоспарлау мен бақылау

13.1. Маркетингтік жоспар

13.1.1. маркетингтік қызметтің мақсаттар, стратегиялар, осымен қатар олардың нақты уақыт аралығында іске асыру шараларының жиынтығы

14. 14 - т. Туризм маркетингіндегі стратегиялық жоспарлау

14.1. Жоспарлау — стратегиялар мен мақсаттар құру және оларды жүзеге асыру жолдары.

14.2. Маркетингті жоспарлау екіге бөлінеді:

14.2.1. стратегиялық (ұзақ мерзімді)

14.2.2. тактикалық (ағымдағы)

15. 15 - т. Халықаралық маркетинг

15.1. маркетингтің «жоғарғы мектебі». Былайша айтқанда, фирманың жəне кəсіпорынның əлемдік нарыққа шығып, орнығуына қажетті іс-шаралар жиынтығы

15.2. Халықаралық маркетингке өтудің мəні жəне кезеңдері:

15.2.1. экспорттаушы сатып алушының алдында сатуға жəне жеткізуге дейін жауапкершілік көтеретін жағдайда, тауарды ары қарай алып барусыз шетелге сату;

15.2.2. экспорттаушы шетел нарығын жүйелі түрде өңдейді жəне өз өндірісін оның талаптарына бейімдейді, осы нарықты ұдайы зерттейді жəне тауардың барлық жолын соңғы тұтынушыға дейін бақылайды;