Θεωρίες Μάθησης

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Θεωρίες Μάθησης by Mind Map: Θεωρίες Μάθησης

1. Jean Piaget - Γνωστικός Εποικοδομισμός

1.1. Θεωρία

1.1.1. Προσαρμοστικοί μηχανισμοί

1.1.1.1. Αφομοίωση

1.1.1.1.1. Ενσωματώνει τη νέα γνώση στο υπάρχον γνωστικό σχήμα, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα νέο γνωστικό σχήμα εμπλουτισμένο.

1.1.1.2. Συμμόρφωση

1.1.1.2.1. Αλλάζει ολοκληροτικά το πρότερο γνωστικό σχήμα και το προσαρμόζει στη νέα γνώση

1.1.2. Στάδια γνωστικής ανάπτυξης

1.1.2.1. 1. Μέχρι 2 ετών, αισθησιοκινητικό στάδιο

1.1.2.1.1. Η γνώση είναι βασισμένη στην αισθησιοκινητική αντίληψη χωρίs χρήση συμβόλων.

1.1.2.2. 2. Απο 2-7 ετών, στάδιο της προλογικής σκέψης

1.1.2.2.1. Χρήση συμβόλων και γλώσσας. Αρχίζει η ανάπτυξη φαντασίας και μνήμης.

1.1.2.3. 3. Απο 7-12 ετών, στάδιο συγκεκριμένων πράξεων

1.1.2.3.1. Διαχείριση συμβόλων και λογικών πράξεων.

1.1.2.4. 4. Απο 12 ετών, στάδιο των λογικών τυπικών πράξεων

1.1.2.4.1. Χρήση συμβόλων, συστηματικές λογικές πράξεις με αφηρημένες έννοιες και κατανόηση αφηρημένων εννοιών.

1.1.3. Επίπεδα κατανόησης

1.1.3.1. 1.Εμπειρική αφαίρεση

1.1.3.2. 2.Ψευδοεμπειρική αφαίρεση

1.1.3.3. 3.Αναστοχαστική αφαίερση

1.1.4. Κριτική-Περιορισμοί

1.1.4.1. Υποτίμηση στις δυνατότητες των παιδιών.

1.1.4.2. Τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης είναι υπο αμφοισβήτηση, αφού πολλοί επιστήμονες πιστεύουν πως η γνωστική ανάπτυξη είναι συνεχής.

1.1.4.3. Παράβλεψε την επίδραση της κουλτούρας και της κοινότητας στο παιδί.

1.2. Εκπαιδευτική επίδραση

1.2.1. Χρήση αντικειμένων, εικόνων και συμβόλων.

1.2.2. Χρήση μέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

1.2.3. Διαφοροποιημένη μάθηση.

1.2.4. Βιωματικές μεθόδοι.

1.3. Λογισμικά

1.3.1. Σχεδιάστηκαν με βάση τη θεωρία του Piaget. Γίνετε χρήση βίντεο, χάρτες, κείμενα, εικονικά εργαστήρια, γνωστικά παιχνίδια, κ.α.

1.3.1.1. π.χ electricity lab, logo, google earth.

2. Ομοιότητες

2.1. Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι σημαντική

2.1.1. Οι δυό τους πίστευαν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο στην γνωστική ανάπτυξη

2.1.2. Ο Piaget υποστήριξε ότι η γνωστική ανάπτυξη επηρεάζεται από την κοινωνική μετάδοση (ευκολότερη μάθηση)

2.1.3. Ο Vygotsky πίστευε ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και πώς επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σκέψη και τη γλώσσα

3. Lev Vygotsky - Κοινωνικό - πολιτισμικός Εποικοδομισμός

3.1. Θεωρία

3.1.1. Στάδια ανάπτυξης

3.1.1.1. Πρώιμη/πρωτόγονη χωρίς αυτοέλεγχο αντίδραση του βρέφους στα ερεθίσματα του οργανισμού και του περιβάλλοντος

3.1.1.2. Λειτουργική και εμπειρική χρήση των εργαλείων και σημείων

3.1.1.3. Εσωτερίκευση σημάτων, νοημάτων και εργαλείων σκέψης

3.1.1.4. Διαδικασία του μετασχηματισμού των νοημάτων

3.1.2. Ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης (ΖΕΑ)

3.1.2.1. Η επιτυχής ανάπτυξη γνώσεων του μαθητή σε ατομικό επίπεδο, από μόνος του με τη βοήθεια άλλων κοινωνικών εταίρεων

3.1.2.2. Η μεσολάβηση - βοήθεια από κάποιο ενήλικα, ειδικό (εκπαιδευτή)

3.1.2.3. Πιθανή συνεργασία με κάποιους συνομίλικους του

3.1.3. Σύνδεση γλώσσας - Διαδικασία μάθησης

3.1.3.1. Διαμεσολαβείται Εσωτερικεύται Υποστηρίζεται Αυτορρυθμίζεται

3.1.3.1.1. Κοινωνική αλληλεπίδραση από κοινωνικούς εταίρους (γονείς, εκπαιδευτικούς, συμμαθητές κ.ά)

3.1.3.1.2. Πολιτιστικά εργαλεία (γλώσσα, σκέψη, ιδέες, τρόποι δράσης, επικοινωνιακοί κώδικες, τεχνουργήματα κ ά)

3.1.3.1.3. Προσωπική εμπλοκή και εσωτερικές διεργασίες

3.1.3.2. Κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπίδραση

3.2. Περιορισμοί και Επικρίσεις

3.2.1. Οι θεωρίες του Vygotsky ήταν πολύ γενικευμένες, Πέθανε και δεν είχε την ευκαιρία να επεξεργαστεί ή να περιγράψει τις θεωρίες του σε λεπτομέρειες

3.2.2. Δεν είχε αντιμετωπίση την γνωστική πρόοδο που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού

3.2.3. Έδωσε πάρα πολύ έμφαση στον πολιτισμό και την κοινωνική πρόοδο και δεν εξέτασε άλλες μεθόδους ή δυνατότητες που αφορούν την γνωστική ανάπτυξη

3.3. Εκπαιδευτική επίδραση

3.3.1. Η κατανόηση και η συμμετοχή του μαθητή από προηγούμενη του εμπειρία στην διαδικασία μάθησης

3.3.1.1. Έλεγχος και ενεργιτικότητα του μαθητή

3.3.1.2. Μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας

3.3.1.3. Ομαδική συνεργασία διδασκαλιάς

3.4. Λογισμικά

3.4.1. Σχεδιάτηκαν με βάση τη θεωρία του Vygotsky : Παιδαγωγικά παιχνίδια, μικρόκοσμοι, συνεργατικές δραστηριότητες, δίκτυα, ρόλοι, γνωστικής μαθητέιας κ.ά

4. Διαφορές

4.1. Μάθηση

4.1.1. Piaget "Από μέσα προς τα έξω"

4.1.2. Vygotsky "Από τα έξω προς τα μέσα"

4.2. Στάδια ανάπτυξης

4.2.1. Piaget: Πλήρως διαχωρισμένα και ηλιακά καθορισμένα

4.2.2. Vygotsky: Συνεχές στη ζωή του παιδιου (περισσότερες δυνατότητες λόγω κοινωνικών και πολιτισμικών επιρροών, γλώσσα)

4.2.3. Piaget: Πίστευε ότι υπήρχε μια σχέση μεταξύ βιολογικής και γνωστικής ανάπτυξης άρα η ανάπτυξη προηγείται της γνώσης

4.2.4. Vygotsky: Πίστευε ότι η ανάπτυξη και η μάθηση συνεργάστηκαν μέσω της κοινωνικοποίησης και της γώσσας άρα η γνώση προηγείται της ανάπτυξης