Κοινωνική Αλληλεπίδραση (Vygotsky)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Κοινωνική Αλληλεπίδραση (Vygotsky) by Mind Map: Κοινωνική Αλληλεπίδραση (Vygotsky)

1. "Ο έμπειρος άλλος" Κάποιος με καλύτερη κατανόηση ή ένα πιο υψηλό επίπεδο δυνατοτήτων από έναν νέο εκπαιδευόμενο. Αυτός μπορεί να είναι ο δάσκαλος ή ένας μεγαλύτερος μαθητής ή ακόμα κι ένας συμμαθητής του. Στην πραγματικότητα, ο «έμπειρος άλλος» μπορεί να μην είναι πρόσωπο αλλά διαδικασία ελεγχόμενη από υπολογιστικά συστήματα, περιβάλλον εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ.

2. Ο Lev Vygotsky ήταν σοβιετικός ψυχολόγος που ανακαλύφθηκε από το δυτικό κόσμο τη δεκαετία του 1960. Σύμφωνα με τον Βιγκότσκι, η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών είναι λειτουργία των ανθρώπινων κοινοτήτων, παρά μεμονωμένων ατόμων.

3. Η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι πολιτιστικές διεργασίες στην ανάπτυξη των παιδιών. .Η ανάπτυξη των παιδιών εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις του με άλλους ανθρώπους, και της διαδικασίας της μάθησης που συντελείται μέσου της αλληλεπίδρασης του παιδιού με κάποιο άτομο που διαθέτει περισσότερες γνώσεις είτε είναι ο γονέας, ο δάσκαλος είτε κάποιος συνομήλικος του. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις παίζουν ένα βασικό ρόλο τόσο στην κατανόηση της γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων όσο και στην κοινωνικο-γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.

4. Βασικές έννοιες "πλαισίου στήριξης" (scaffolding)

5. Παρουσίαση στα αγγλικά

6. Ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο

7. Πολιτισμικό περιβάλλον

8. Ατομικό επίπεδο

9. Η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» (Zone of Proximal Development, ZPD) Η απόσταση μεταξύ του κατεχόμενου επιπέδου ανάπτυξης σε μια γνωστική περιοχή και του επιπέδου εκείνου στο οποίο το άτομο είναι εν δυνάμει σε θέση να αναπτύξει

10. Τέσσερις βασικές ιδέες διατρέχουν τη θεωρία του Vygotsky

10.1. Τα παιδιά οικοδομούν τη δική τους γνώση.

10.2. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να διαχωριστεί από το κοινωνικό πλαίσιο.

10.3. Η μάθηση καθοδηγεί την ανάπτυξη.

10.4. Η γλώσσα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη νοητική ανάπτυξη.