Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TAMADUN by Mind Map: TAMADUN

1. Arab (madanna)

1.1. Membangunkan atau memajukan

1.1.1. cz

1.2. Menduduki sesuatu tempat atau bandar

1.3. Menjadikan sesorang kepada kelakuan kebendaan

2. English (Civilisation)

2.1. Sifat Kemasyarakatan

2.1.1. positif

2.1.2. berunsur kebandaran

2.1.3. sopan santun

2.1.4. kerakyatan

2.1.5. sivil dan sivik

3. Ibn Khaldun

3.1. Umran Hadharah Madaniyyah / Madani

3.1.1. Suatu wilayah atau bahagian yang menjadi ibu kota atau bandar

3.1.2. Istilah Islam Hadhari terkenal di Malaysia

4. Kemajuan

4.1. Intelektual

4.2. Kebudayaan

4.3. Kebendaan