ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ by Mind Map: ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1.1. ΥΓΕΙΑ

1.1.1. ηχορύπανση

1.1.2. ατμοσφαιρική ρύπανση

1.1.3. ανθρώπινους πνεύμονες

1.1.4. κίνηση πελατών

1.1.5. μείωση ηχορύπανσης

1.1.6. γρήγορη ανάρρώση

1.2. απελευθέρωση

1.3. σημείο συνάντησης

1.4. αναψυχή

1.5. άθληση

2. ΤΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

2.1. φαινόμενο θερμοκηπίου

2.2. υγρασία

2.3. βροχόπτωση

2.4. ηλιακό φώς

2.5. δεντρα

2.6. ξηρασία

2.7. ρύθμιση θερμοκρασίας

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

3.1. εξοικονόμηση ενέργειας

3.2. μείωση δαπάνης για κλιματισμο

3.3. μείωση δαπάνης για καύσιμα

3.4. περισσότερα καταστήματα

3.5. αύξηση πωλήσεων

3.6. αύξηση παραγωγικότας εργαζομένων

3.7. μείωση δαπανών για θέρμανση και ψύξη

4. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.1. έδαφος

4.2. υδροφόρος ορίζοντας

4.3. αισθητική αναβάθμιση

4.4. οξυγόνο

4.5. δάση

4.6. απελευθέρωση οξυγόνου

4.7. οργανική ουσία

4.8. μείωση απορροής νερού