Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Noorsootöö by Mind Map: Noorsootöö
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Noorsootöö

tähtsus rahvusvahelisele noorsootööle

rahvusvahalisteks kogemusteks võimaluste loomine

kultuuride vahelise õppimise võimaldamine noortele noorsootöötajatele

kultuuridevaheline kommunikatsioon

euroopa nõukogu poolt võeti vastu valge raamat kultuuride dialoogist, 2000

meetmed

soodustada noore ja noorsootöötajate liikumist rahvusvaheliste programmide kaudu

avatus ja sallivus

tolerantsus

kes tegeleb rakendamisega, Euroopa Noored, Eesti Noorsootöö Keskus, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

seda toetab ka integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus "Meie inimesed"

EL ajalugu

1945 - 1959 - koostöö algus

1951 algus - Euroopa Söe- ja teraseühenduse asutamine

1957 - Rooma leping

1960 - 1969 - majanduskasvu periood

1961 - Berliini müür

1962 - Ühtne põllumajanduspoliitika

1963 - esimene rahvusvaheline leping (abistada 18 Aafrika kolooniat)

1968 - 6 riiki kaotasid tollimaksud ja kehtestavad ühtsed impordihinnad

1970 - 1. ühisraha kava

1970 - 1979 - uued riigid liituvad / liit laieneb

1972 - vahetuskursimehanism

1974 - regionaalarengufondi loomine

1987 - programmi Erasmus käivitamine

1992 - Maastrichti leping

EL leping

reeglid tulevasele ühisrahale

välis - ja julgeolekupoliitikale

justiits- ja siseküsimused

1993 - ühtne turg

1995 - Schengeni leping

vaba liiklemine

1997 - Amsterdami leping

Maastrichti edasiarendus

1999 - võetakse kasutusele euro

2002 - eurokupüüride ja müntide käibeletulek

2004 - Eesti liitub EL'ga

2007 - Lissaboni leping

13.12.2007 kirjutati alla

01.12.2009 jõustus

mis see on?, demokraatlik legitiimsus, liidu välistegevuse sidusus, lidu tõhusus

rahvakeeli?, suurem kaasarääkimine Euroopas, euroopa on kuuldavam, kuid rahvuslikud huvid on kaitstud

peamised sätted, rohkem demokraatiat ja avatust, kiirem ja tõhusam otsustusprotsess, EL institutsioonide moderniseerimine, majanduspoliitika, EL maailmas, julgeolek ja kaitse, õigusküsimused ja kuritegevus, sotsiaalpoliitka, uued koostöövaldkonnad, inimõigused

lissaboni strateegia

2000 - algus

eesmärk, dünaamiliseim ja konkrentsivõimeline majanduspiirkond, suurendada sotsiaalset sidusust, arengu tagamine keskkonda kahjustamata

2005 - uus strateegia

miks?, vana strateegia tomis kuid polnud nii edukas kui loodetud

eesmärk, tugevama ja kestva majanduskasvu saavutamine, arvukamate ja paremate töökohtade loomine

euroopa komisjon

mida peaks teadma?

esindab euroopa liidu kui terviku huve

vastutab euroopa parlamendi ees

volitused eelnõude/seaduste algatamiseks

viib ellu EL poliitikat

tagab eelarve rakendamise

haldab EL programme

esindab EL rahvusvahelistel läbirääkimistel

jälgib asutamislepingute kohaldamist

sinna kuulub 1 volinik igast liikmesriigist

struktureeritud dialoog

mis endast kujutab?

erinevate tasandite vaheline suhtlus

valge raamatu otsene tulemus

euroopa noortepakti vastuvõtmisele järgnenud loogiline samm

tähtis on noorte kaasatus

euroopa liidu nõukogu

kes?

27 ministrit, igast liikmesriigist 1 esindaja

mida teeb?

koordineerib EL majanduspoliitikat

tähtis roll välis- ja julgeolekupoliitikas

jagab õigusloome ja eelarvevolitusi europa parlamendiga

rahvusvaheliste lepingute sõlmimine EL'i ja selle partnerite vahel

sai alguse 1950

istungid toimuvad Brüsselis või Luxembourgis

eesistuja vahetub iga poole aasta järel

tähtsus noorsoopoliitikale

strassbourgis asutati (1970) Euroopa Nõukogu noortekeskus

deklaratsiooonid, noorte osalus, noorte kodakondsus, mitteformaalne haridus, liikuvus, rassismivastane võitlus

1992 kiitis heaks euroopa harta, harta, õhutati kaasama noori senisest enam ühiskondlikesse asjadesse piirkondlikul ja kohalikul tasandil, kutsuti üles rakendama "erinevaid osaluse vorme" mis peaksid kehtima "võrdselt kõikidele noortele"

2000 kiideti heaks mitteformaalse hariduse vorm

90ndate alguses käivitas Euroopa Nõukogu koostöös Euroopa noorteühendustega ulatusliku Euroopa noortekampaania eesmärgiga muuta ühiskonda sallivamaks

EN keskendus noortekaardi teenuse väljatöötamisele, eesmärgiks on parandada liikuvusprojektides osalevate noorte olukorda

euroopa noored

rahvusvaheline noortevahetus

kohalik või rahvusvaheline noortealgatus

noorte demokraatia projekt

kohalik või rahvusvaheline noorteseminar

koolitustegevus ja - võrgustikud

euroopa vabatahtlik teenistus

1998 sai alguse

tegeleb rahvusvahelise noorsootöö meetmete rakendamisega

noorsootöö valdkonna koostööraamistik 2010 - 2018

jagatud 3 aastasteks töötsükliteks

iga 3 aasta tagant kokkuvõte + analüüs

haridus ja tööturg - võrdseid võimalused

edendada aktivisust, sotsiaalset kaasatust ja solidaarsust

kirjeldatakse 8 peamist valdkonda, haridus ja koolitus, tööhõive ja ettevõtlikus, tervis ja heaolu, osalus, vabatahtlik tegevus, sotsiaalne kaasatus, noored ja maailm, loovus ja kultuur

lepitakse kokku 2 eesmärki

EL 2020

strateegia

keskkonnasäästlik majandus

jätkusuutlikkuse suurendamine

selgitus

aidata turumajandus uuesti jalule

suunata EL tugevama keskkonnasõbralikuma ja kaasavama majanduse poole

probleemid

majanduskriis

rahvastiku vananemine

rahvusvahelise kaubanduse toimimine

keskkond ja kliima

noortepoliitika

põhimõtted

omadused, lähtumine noorest, tema tegelikust olukorrast, huvidest ja vajadustest

noorte osalus

valdkondade vaheline koostöö

toimealad

noorsootöö

tööhõivepoliitika

tervisepoliitika

kultuuripoliitika

sotsiaalpoliitika

perepoliitika

kuriteoennetuspoliitika

keskkonnapoliitika

noortepoliitika EL's

noortepoliitika on liikmesriikide pädevuses

puudub ühine noore definitsioon

ühised vajadused ja arendusuunad määratleb Euroopa noortepoliitika Valge Raamat

noorsootöö suunisdokumente ei ole

"youth for europe" 1988

noortepakt

idee seisneb noorsoovaldkonna täpsemas ja selgemas määratlemises Euroopa Liidu tasandil

HTM

riigikogus menetleb juhtivkomisjonina noortevaldkonna teemasid kultuurikomisjon

noortevaldkonna eest vastutavaks ministeeriumiks on Haridus- ja Teadusministeerium

kavandab noortepoliitikat

korraldab noorsootööd, noorte osaluse ja ühiskonna lõimumise soodustamiseks

koortineerib maavalitsuste tegevust valdkonnast

juhib Eesti Noorsootöö Keskuse tööd, ENTK, loodud 1999, riiklik noorsootöö asutus, põhieesmärk noorsooarendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames, vastutab noorsootöö strateegias 2006-2013 sätestatud eesmärkide saavutamise eest, vastutab strateegia rakendusplaanis sätestatud tegevuste elluviimise eest, kahe osakonna põhine, arendamise osakond, noorsootöö arendamise suunatud tegevus, noorsootöö analüüsimine, võrgustiku töö korraldamine, noorsootöö hindamine, korraldamise osakond, noortevaldkonna projektid, metoodikad, programmide rakendamine

New node