Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mediepedagogiska Forskningsfältet Grupp C by Mind Map: Mediepedagogiska  Forskningsfältet Grupp C
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mediepedagogiska Forskningsfältet Grupp C

TEORIER

designteoretiskt perspektiv

sociokulturellt perspektiv

Inom skolans värld

De flesta av artiklarna berör lärandemiljöer inom skolans värld. Man hämtar exempel från autentiska klassrumssituationer och analyserar vad som händer i olika situationer där eleverna interagerar med digitala läromedel eller själva skapar multimodala representationer av kunskapsområdet. En del forskning har fokuserat på lärarens uppgift i den nya kontexten som lärandet äger rum.

Digitala läromedel

Artikel: De måste ju leka Syftet Att belysa pedagogens sätt att förhålla sig till datorer och dess användande i mötet dator-lek i förskolemiljö. Teori/Metod Materialet till undersökningen kommer från intervjuer med personal från förskolan, dessa har sen transkriberats och analyserats med fokus på begreppen aktivitet, nyttighet och ordning Resultat Datorn i förskolan används som en kombinerad lek- och lärartefakt som kommer värderas utifrån aktivitet, nyttighet och ordning och som något som konkurrerar med förskolekulturens syn på god lek. Bidrar Undersökningen kan öka möjligheterna för förskolorna att vidga betydelsen av den goda leken så datorn kan få en naturlig plats som ett läranderedskap i förskolan. + Artikel: Att synliggöra det osynliga: Syftet att undersöka om teknologiska redskap hjälper elever att se och förstå naturvetenskapliga processer och laborationer. Frågeställningarna: Vad är teknikens, vad är lärarens roll, kan man få fatt i vad elever förstår av undervisningen bättre med teknologin. Teori /Metod Materialet består av videoinspelningar av elevers arbete under laborationer och bearbetas med konversationsanalys. Resultat, Att det inte självklart framkommer om eleverna förstått ämnet genom användning av tekniska hjälpmedel eftersom man inte vet vad de lär sig eller om de ser samband, bara för att de löser uppgiften. Bidrar Denna artikel vill framförallt lyfta fram lärarens roll i synliggörandet av om förståelse ägt rum. + Artikel: Vad är problemet Syftet är att studera hur lärandet är situerat i en klassrumsmiljö där de använder digitalt läromedel. Frågeställningen handlar om hur datorn som redskap påverkar lärandet i matematik. Teorin utgår från ett sociokulturellt perspektiv och materialet analyseras med interaktionsanalys. Metoden är att spela in video och transkribera samtal. Resultatet visar att mer tid ägnas åt att förstå datorprogrammets språk, och mindre tid ägnas åt själva matematikuppgiften. Läromedlet är inte ett passivt element i elevernas arbete utan blir en del av elevernas meningskapande. Bidrar till att belysa skillnaden mellan förhoppningen om teknikens möjligheter och det praktiska användandet i verklighetens skolsituation. Denna artikel visar att det digitala läromedlet ramar in aktiviteten på ett annat sätt än lästalet i traditionella läromedel gjorde.   Linderoth, Jonas red. Individ, teknik och Lärande 2009

Digital gestalning

Artikel Elever skapar tecken om moln i digital lärmiljö Syftet är att visa hur lärare och elever använder digitala medier och teckensystem för att uttrycka kunskapsinnehåll. Teori Modellen Learning design sequence används för att analysera elevernas lärande och kunskapsbildning utifrån begereppet teckenskapande med ett designteoretiskt perspektiv. Metod Materialet som ligger till grund för undersökningen består av transkriberat videomaterial. Resultat Visar fördelarna med att använda ett teckenskapande perspektiv och Learning design sequence för att underlätta för att uppföljning och dokumentation i utbildningprojekt. Bidrar med att belysa det designteoretiska perspektivets möjligheter för analys av kommunikation, lärande och bedömning. + Artikel En förändring av lärandets kontext Syftet att beskriva aspekter kring förändrad kontext för lärande. Teori /Metod Utifrån ett antal exempel används ett designteoretiskt perspektiv för att analysera hur de digitala resurserna förändrar kontexten för lärande Resultat Elever lär sig genom att göra digitala produktioner men samtidigt också de verktyg som används för skapandet av produktionen. Kunskapen som förvärvats ger eleven möjlighet att  kritiskt granska andra likande produktioner och projekt. Bidrar till att belysa de digitalaverktygens betydelse för att förändra lärandets kontext. En förändring av lärandets kontext – aspekter på lärande i gestaltningsarbete med digitala resurser Fredrik Lindstrand och Anna Åkerfeldt.   Syfte: Att undersöka vad den förändrade kontexten (gestaltningsarbete med digitala resurser i skolan) innebär för elevernas lärprocesser. Teori /Metod:  Forskarna använder sig av ett designorienterat perspektiv på lärandet, vilket innebär att man utgår från att designen av en presentation är meningsbärande och därmed bidrar till vår förståelse av ämnet. Metoden är en närläsning av en videosekvens som visar arbetet med digitala produktioner inom skolan. Resultatet är att forskarna ser att den förändrade kontexten och arbetet med digitala medier för att producera material leder till fler tillfällen till reflektion över det egna valen av gestaltning hos eleverna, samt övar upp ett kritiskt förhållningssätt till andras produktioner. Men mediet (programmet/funktionerna) kan också styra elevernas lärande efter sina möjligheter och begränsningar. Bidrar till att lyfta fram exempel på komplexa lärprocesser som inte uttryckligen formuleras i läroplanen som föds genom praktiskt gestaltningsarbete med digitala medier.   Linderoth, Jonas red. Individ, teknik och Lärande 2009

Lärarrollen

  Artikel: Att synliggöra det osynliga: Syftet att undersöka om teknologiska redskap hjälper elever att se och förstå naturvetenskapliga processer och laborationer. Frågeställningarna: Vad är teknikens, vad är lärarens roll, kan man få fatt i vad elever förstår av undervisningen bättre med teknologin. Teori /Metod Materialet består av videoinspelningar av elevers arbete under laborationer och bearbetas med konversationsanalys. Resultat, Att det inte självklart framkommer om eleverna förstått ämnet genom användning av tekniska hjälpmedel eftersom man inte vet vad de lär sig eller om de ser samband, bara för att de löser uppgiften. Bidrar Denna artikel vill framförallt lyfta fram lärarens roll i synliggörandet av om förståelse   Linderoth, Jonas red. Individ, teknik och Lärande 2009   + Always on duty: the contradictory working conditions of online tutors. Syfte: Att undersöka lärarens arbetssituation i distanskurser för vuxna och se hur den skiljer sig från annan undervisning. Teori /Metod:  Forskarna använder sig av ett sociokulturellt perspektiv på lärandet och analyserar sitt empiriska material genom ett  ”ramfaktorteoretiskt tänkande” (?). Resultatet är att forskarna ser att kraven på lärarnärvaro och individuell vägledning är större på en on- line kurs. Läraren förväntas vara tillgänglig jämt som en service till enskilda elever. Deras slutsats är att den här typen av lärmiljöer fokuserar mer på individuellt lärande och marginaliserar det kollektiva konstruktivistiska kunskapsskapandet i gruppen. Bidrar till att dels belysa lärares arbetsvillkor i en annans slags undervisningssituation, dels lyfta behovet av att medvetet skapa kollektiva lärmiljöer även i ”on line learning communities”.  

Inom vård och omsorg

  Artikel: Komplettera, kontrastera och konfrontera Syftet Att belysa de nya möjligheter internet ger funktionshindrade när det gäller att delta fullt ut i en kunskapsbildningsprocess. Teori/Metoden Diskussionerna på CoP har analyserats med FACE-metoden för att se hur de sociala- och de praktiska faktorerna påverkar varandra när det gäller personlig assistans. Resultat Kunskap skapas via nätbaserade forum oberoende av professionella inom området. Denna kunskap kan sen användas för att komplettera, kontrastera och konfrontera den professionella kunskapen. Bidrar Betonar betydelsen av att utveckla nätgemenskaper för funktionshindrade för att dessa personer ska delat i denna fysiskt oberoende lärmiljö.   Linderoth, Jonas red. Individ, teknik och Lärande 2009

samhällsperspektiv

simulering

Inom virtuella världar

Ett annat område som studerats är de virtuella världar i form av communities, onlinespel och sociala medier som också utgår en slags lärmiljöer men som främst välja av eget intresse. Här handlar det mest om hur individer representerar sig själva, positionerar sig mot andra eller hur man tolkar karaktärers utseende och beteende i den virtuella världen.

genus

Artikel Virtuella rollmodeller och androgynitens potential Syftet är att undersöka både medvetna och undermedvetna  reaktioner på digitalt framställda genuskaraktärer. Teori/Metod Via en multimediaproduktion låta gymnasister bedöma ett antal virtuella karaktärer och sen analysera deras svar med fokus på de kvinnliga respondenterna. Resultat Den androgyna eller neutrala kvinnokaraktären gjorde det mest positiva intrycket på deltagarna i undersökningen, speciellt på kvinnorna. Bidrar Ökar möjligheter för skapa ett vidgat genusbegrepp som skiljer sig från traditionella rollmodeller. Linderoth, Jonas red. Individ, teknik och Lärande 2009

spel

Artikel Jakten på den försvunna verkligheten Syftet att problematisera skillnaderna mellan att vara i en digital virtuell miljö och en sk. verklig värld. Teori Forskarna använder sig av begreppen primära- och transporterande ramverk för att beskriva hur vi förstår aktiviteter som representationer av eller faktiska verkligheter. Metod Materialet i undersökningen består av observationer av och intervjuer med personer som spelar datorspel. Interaktionsanalys har används för att bearbeta materialet. Resultat Datorspelande bör ses som en egen praktik utan givna kopplingar till någon fysisk verklighet. Denna nya arena ger möjligheter för människor att mötas på nya villkor. Bidrar Ökar möjligheter för förståelse mellan aktiva datorspelar och personer som inte är insatta i hur denna praktik fungerar. Linderoth, Jonas red. Individ, teknik och Lärande 2009

DIGITALA LÄRMILJÖER:

METODER

interaktionsanalys

närläsning

FACEmetod

MATERIAL

Videoinspelningar

Intervjuer

Fältstudier

FRÅGESTÄLLNINGAR:

Identitet/representation

Communities of Practice

Olika slags kompetenser