Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hvilken kunnskap trenger en lærer for å undervise i matematikk? by Mind Map: Hvilken kunnskap
trenger en lærer for
å undervise i
matematikk?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hvilken kunnskap trenger en lærer for å undervise i matematikk?

  Dette er basert på en teori først utarbeidet av Shulman på 80 tallet. De var opptatt av å karakteriserer hvilken type kunnskap trenger for å undervise. De delte dette i to: Faglig innholdskunnskap som da er den rent faglige kunnskapen Pedagogisk innholdskunnskap  er  kunnskap som er nødvendig for å undervise den faglige kunnskapen.   Deborah Loewenberg Ball,Mark Hoover Thames og Geoffrey Phelps(University of Michigan)bygde videre på denne teorien og delte den i ytterligere fire deler.

PEDAGOGISK INNHOLDSKUNNSKAP

Pedagogisk innholdskunnskap er kunnskap som bare læreren trenger i sitt arbeid.

KUNNSKAP OM ELEVER/INNHOLD

Dette er kunnskap læreren innehar om elever generelt eller enkelteleven. Det læreren bruker for å vurdere hvordan han/hun skal individualisere eller differensiere.

Kan forutse hvordan elever kan komme til å tenke/ hva som kan være forvirrende

Kjenne til vanlige oppfatninger/misoppfatninger

Kombinere kunnskap om eleven med matematikk

Kunne fortolke/høre begynnende forståelse

Kunne forutse hvilke strategier elever vil bruke

Vet hva som vil være motiverende

Vite hvilke oppgaver elevene synes er lett og vanskelig

Vite hvordan elever utvikler ferdigheter i strategibruk

UNDERVISNING OG INNHOLD

Dette er planlegging og tilrettelegging av innhold i undervisning.

Fagspesifikk didaktikk

Fordeler/ ulemper ved ulike representasjoner

Legger opp undervisning slik at eleven kan tilegne seg eks. ulike strategier

Spør gode spørsmål som fører til kognitive konflikter

Støtter dem gjennom, og ikke forbi, problemer

Velge eksempel som er didaktisk riktige

Vet hvordan det er lurt å strukturere en gitt undervisningssituasjon

Vertikal innholdskunnskap

Kunnskap om de emnene som gjennomgås, kunne planlegge og "pakke ut stoff" i den hensikt å bygge opp forståelse, lage gode didaktiske strukturer.

FAGLIG INNHOLDSKUNNSKAP

Faglig innholdskunnskap er delt i den rent faglige kunnskapen "alle" har og den kunnskapen som stortsett bare lærere trenger når de skal undervise; hvordan denne kunnskapen skal formidles til elever og hvordan elever tilegner seg den.  

GENERELL INNHOLDSKUNNSKAP

Generell innholdskunnskap er den type kunnskap som både lærere og andre kan ha. F.eks å vite at 8+7=15

Ferdighet som kan benyttes til andre sammenhenger enn i undervisning.

Identifisere feil svar hos seg selv

Kunne regne ut et svar

Å kunne løse matematiske problem korrekt

SPESIALISERT INNHOLDSKUNNSKAP

Spesialisert innholdskunnskap er kunnskap lærere trenger for å undervise i matematkk men som andre ikke trenger

Finne feilmønster i elevsvar

Kunnskap om ulike strategier

Kunnskap som ikke trengs i andre sammenhenger enn i undervisning

Å kunne forstå en elevs feilaktig svar og kilde

Horisontal innholdskunnskap

Det relaterer kunnskap om fagplanen det undervises i  til fagplaner elevene undervises i  andre fag eller andre klasser. Tverrfaglighet