Catalogue cho từng cấp bậc học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Catalogue cho từng cấp bậc học by Mind Map: Catalogue cho từng cấp bậc học

1. Mầm Non

1.1. Mục lục

1.1.1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP MẦM NON

1.1.2. PHẦN MỀM GIÁO DỤC & NỘI DUNG SỐ

1.1.2.1. giaoducso.com

1.1.2.2. mamnon.com

1.1.2.3. NutriKids

1.1.2.4. Young Explore - Kidsmart

1.1.2.5. Kể chuyện bé nghe

1.1.2.6. Baby care

1.1.2.7. Baby grow tests

1.1.2.8. Bài giảng tương tác Mầm Non

1.1.3. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.1.3.1. Máy tính Datamini

1.1.3.2. Máy in

1.1.3.3. Datamini Headphone

1.1.3.4. Thiết bị hội họp & học tương tác trực tuyến

1.1.3.5. Bàn học tương tác thông minh eFun

1.1.4. THIẾT BỊ GIÁO DỤC

1.1.4.1. Hệ thống Bảng tương tác

1.1.4.2. Mắt kính 3D

1.1.4.3. Máy chiếu LedView

1.1.4.4. Tủ Lab di động Công nghệ thông tin

1.1.4.5. Tủ Lab di động Ngoại ngữ

1.1.4.6. Công nghệ quét thông minh Iris Canon

1.1.4.7. Trung tâm dữ liệu và kết nối - InteliBox

1.1.4.8. Bộ bàn ghế thông minh Best Desk

1.1.4.9. Âm thanh chuyên dụng

1.1.5. VINAPONICS

1.1.6. GIẢI PHÁP GIÁO DỤC

1.1.6.1. Giải pháp phòng học tương tác  đa năng 6 trong 1

1.1.7. ĐÀO TẠO

1.1.8. DỊCH VỤ

1.1.8.1. Bảo hành & bảo trì thiết bị

1.1.8.2. Tuyển dụng giáo viên

1.1.8.3. Thiết kế bài giảng tương tác

2. Trung học Cơ sở

2.1. Mục lục

2.1.1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP  TRUNG HỌC CƠ SƠ

2.1.2. PHẦN MỀM GIÁO DỤC & NỘI DUNG SỐ

2.1.2.1. giaoducso.com

2.1.2.2. Horizon Việt Nam - STEM Zone

2.1.2.3. Phần mềm thư viện video Tigtag & Twig

2.1.2.4. Phần mềm thí nghiệm khoa học GlobiWorld

2.1.2.5. Phần mềm Bài giảng tương tác

2.1.2.6. Phần mềm khoa học Cyber Science 3D

2.1.2.7. Phần mềm học tiếng Anh tương tác trực tuyến SpeakingPal

2.1.3. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2.1.3.1. Máy tính Datamini

2.1.3.2. Máy in

2.1.3.3. Datamini Headphone

2.1.3.4. Thiết bị hội họp & học tương tác trực tuyến

2.1.4. THIẾT BỊ GIÁO DỤC

2.1.4.1. Hệ thống Bảng tương tác

2.1.4.2. Thiết bị thí nghiệm khoa học Labdisc

2.1.4.2.1. Enviro

2.1.4.2.2. Gensi

2.1.4.2.3. Biochem

2.1.4.2.4. Physio

2.1.4.3. Thiết bị âm thanh chuyên dụng

2.1.4.4. Hệ thống kiểm tra đánh giá dạy & học

2.1.4.5. Mắt kính 3D

2.1.4.6. Máy chiếu LedView

2.1.4.7. Tủ Lab di động Công nghệ thông tin

2.1.4.8. Tủ Lab di động Ngoại ngữ

2.1.4.9. Tủ Lab di động Khoa học

2.1.4.10. Tủ Lab di động Ngoại ngữ

2.1.4.11. Tủ Lab di động Khoa học Globisens

2.1.4.12. Công nghệ quét thông minh Iris Canon

2.1.4.13. Trung tâm dữ liệu và kết nối - InteliBox

2.1.4.14. Bộ bàn ghế thông minh Best Desk

2.1.5. VINAPONICS

2.1.6. GIẢI PHÁP GIÁO DỤC

2.1.6.1. Giải pháp phòng học tương tác  đa năng 6 trong 1

2.1.7. ĐÀO TẠO

2.1.8. DỊCH VỤ

2.1.8.1. Bảo hành & bảo trì thiết bị

2.1.8.2. Tuyển dụng giáo viên

2.1.8.3. Thiết kế bài giảng tương tác

3. Trung học Phổ thông

3.1. Mục lục

3.1.1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

3.1.2. PHẦN MỀM GIÁO DỤC & NỘI DUNG SỐ

3.1.2.1. giaoducso.com

3.1.2.2. hocnhuy.com

3.1.2.3. Horizon Việt Nam - STEM Zone

3.1.2.4. Phần mềm thư viện video Twig

3.1.2.5. Phần mềm thí nghiệm khoa học GlobiLab

3.1.2.6. Phần mềm Bài giảng tương tác

3.1.2.7. Phần mềm khoa học Cyber Science 3D

3.1.2.8. Phần mềm học tiếng Anh tương tác trực tuyến SpeakingPal

3.1.3. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

3.1.3.1. Máy tính Datamini

3.1.3.2. Máy in

3.1.3.3. Datamini Headphone

3.1.3.4. Thiết bị hội họp & học tương tác trực tuyến

3.1.4. THIẾT BỊ GIÁO DỤC

3.1.4.1. Hệ thống Bảng tương tác

3.1.4.2. Thiết bị thí nghiệm khoa học Labdisc

3.1.4.2.1. Gensi

3.1.4.2.2. Enviro

3.1.4.2.3. Physio

3.1.4.2.4. Biochem

3.1.4.3. Thiết bị âm thanh chuyên dụng

3.1.4.4. Hệ thống kiểm tra đánh giá dạy & học

3.1.4.5. Mắt kính 3D

3.1.4.6. Máy chiếu LedView

3.1.4.7. Tủ Lab di động Công nghệ thông tin

3.1.4.8. Tủ Lab di động Ngoại ngữ

3.1.4.9. Tủ Lab di động Khoa học

3.1.4.10. Tủ Lab di động Ngoại ngữ

3.1.4.11. Tủ Lab di động Khoa học Globisens

3.1.4.12. Công nghệ quét thông minh Iris Canon

3.1.4.13. Trung tâm dữ liệu và kết nối - InteliBox

3.1.4.14. Bộ bàn ghế thông minh Best Desk

3.1.5. VINAPONICS

3.1.6. GIẢI PHÁP GIÁO DỤC

3.1.6.1. Giải pháp phòng học tương tác  đa năng 6 trong 1

3.1.7. ĐÀO TẠO

3.1.8. DỊCH VỤ

3.1.8.1. Bảo hành & bảo trì thiết bị

3.1.8.2. Tuyển dụng giáo viên

3.1.8.3. Thiết kế bài giảng tương tác

4. Tiểu học

4.1. Mục lục

4.1.1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP  TIỂU HỌC

4.1.2. PHẦN MỀM GIÁO DỤC & NỘI DUNG SỐ

4.1.2.1. giaoducso.com

4.1.2.2. Horizon Việt Nam - STEM Zone

4.1.2.3. NutriKids

4.1.2.4. Phần mềm thư viện video Tigtag

4.1.2.5. Bài giảng tương tác Tiểu học

4.1.2.6. Phần mềm khoa học Cyber Science 3D

4.1.2.7. Phần mềm học tiếng Anh tích hợp 21 EducationCity

4.1.3. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4.1.3.1. Máy tính Datamini

4.1.3.2. Máy in

4.1.3.3. Datamini Headphone

4.1.3.4. Thiết bị hội họp & học tương tác trực tuyến

4.1.4. THIẾT BỊ GIÁO DỤC

4.1.4.1. Hệ thống Bảng tương tác

4.1.4.2. Bàn học tương tác thông minh eFun

4.1.4.3. Thiết bị thí nghiệm khoa học Labdisc -Primo

4.1.4.4. Thiết bị âm thanh chuyên dụng

4.1.4.5. Hệ thống kiểm tra đánh giá dạy & học

4.1.4.6. Mắt kính 3D

4.1.4.7. Máy chiếu LedView

4.1.4.8. Tủ Lab di động Công nghệ thông tin

4.1.4.9. Tủ Lab di động Ngoại ngữ

4.1.4.10. Tủ Lab di động Khoa học

4.1.4.11. Tủ Lab di động Ngoại ngữ

4.1.4.12. Tủ Lab di động Khoa học Globisens

4.1.4.13. Công nghệ quét thông minh Iris Canon

4.1.4.14. Trung tâm dữ liệu và kết nối - InteliBox

4.1.4.15. Bộ bàn ghế thông minh Best Desk

4.1.5. VINAPONICS

4.1.6. GIẢI PHÁP GIÁO DỤC

4.1.6.1. Giải pháp phòng học tương tác  đa năng 6 trong 1

4.1.7. ĐÀO TẠO

4.1.8. DỊCH VỤ

4.1.8.1. Bảo hành & bảo trì thiết bị

4.1.8.2. Tuyển dụng giáo viên

4.1.8.3. Thiết kế bài giảng tương tác