Структура організаційної діяльності психолога (Індивідуальне завдання Студента группи ПСб-1-15-4....

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура організаційної діяльності психолога (Індивідуальне завдання Студента группи ПСб-1-15-4.0д Лещенка Іллі) by Mind Map: Структура організаційної діяльності психолога (Індивідуальне завдання Студента группи ПСб-1-15-4.0д Лещенка Іллі)

1. . Види організаційної діяльності психолога

1.1. Психотерапія

1.2. Консультативна робота

1.3. Психокорекційна робота

1.4. Профілактична робота

1.5. Прогнозування

1.6. Експертна робота

1.7. Діагностична робота

1.8. Просвітницька діяльність

2. Інформаційні технології в організаційній діяльності психолога

2.1. Призначення ІКТ в організаційній діяльності психолога

2.1.1. Графічне подання даних під час проведення психологічних досліджень

2.1.2. Інформаційні технології структурування, інтерпретації та аналізу результатів психологічних експериментів

2.1.3. Інформаційні технології створення і використання систем автоматизованого та дистанційного анкетування і тестування

2.1.4. Інформаційні технології розробки нових психодіагностичних методик

2.1.5. Технології пошуку професійно-орієнтованої інформації

2.2. ІКТ науково-психологічного експерименту за етапами

2.2.1. Підготовчий етап

2.2.1.1. Інтернет-технології

2.2.1.2. Текстові, табличні процесори

2.2.1.3. Редактори обробки зображень

2.2.1.4. Засоби мультимедіа

2.2.2. Дослідницький етап

2.2.2.1. Тестові технології

2.2.2.2. Бази даних, електронні таблиці

2.2.2.3. Програми сортування

2.2.2.4. Засоби побудови таблиць, графіків, діаграм

2.2.2.5. Презентації

2.2.3. Етап інтерпретації та статистичного аналізу

2.2.3.1. Пакети прикладних програм

2.2.3.2. Програми статистичного аналізу

2.2.3.3. Дистанційні технології обробки даних

2.2.4. Етап впровадження результатів

2.2.4.1. Презентації

2.2.4.2. Електронні публікації

2.2.4.3. Дистанційні навчальні курси

2.2.4.4. Електронні підручники

2.2.4.5. Сайти експерименту

2.2.4.6. Інтернет-форуми

3. Призначення, предмет, завдання, області організаційної психології

3.1. Призначення

3.1.1. Вивчення поведінки людей в організаціях

3.1.2. Вивчення всіх аспектів психічної діяльності в організаціях

3.2. Предмет дослідження організаційної психології

3.2.1. Трудова діяльність

3.2.2. Особистісно-ціннісна сфера працівників

3.2.3. Групові процеси, мотивація, лідерство

3.2.4. Організаційна культура, різноманітні організаційні змінні

3.3. Завдання

3.3.1. Здійснення психологічного аналізу сутності організації

3.3.2. Вивчення психологічних основ управління організаціями

3.3.3. Обґрунтування психологічних основ діяльності персоналу організацій

3.3.4. Дослідження особливостей ефективної взаємодії працівників

3.3.5. Вивчення психологічних основ забезпечення психічного здоров’я працівників організації

3.4. Області організаційної психології

3.4.1. Набір, відбір та навчання персоналу

3.4.2. Аналіз трудової діяльності, умов праці, організації робо¬чого місця

3.4.3. Мотивація і задоволеність працею

3.4.4. Прийняття рішень

3.4.5. Лідерство та керівництво

3.4.6. Комунікація в організації

3.4.7. Міжособистісні відносини, конфлікти, організаційний клімат

3.4.8. Організаційна культура

3.4.9. Організаційні зміни та розвиток