UET - Workshop

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UET - Workshop by Mind Map: UET - Workshop

1. Session 01

1.1. Knowledge

1.1.1. Các bước để phát triển 1 sản phẩm

1.1.1.1. 1. Lên ý tưởng

1.1.1.2. 2. Brainstorming / Requirement Bloomming (phát triển ý tưởng)

1.1.1.3. 3. Tạo các yêu cầu (requirements)

1.1.1.4. 4. Sắp xếp team

1.1.1.5. 5.1 Làm mockup chức năng

1.1.1.6. 5.2 Xây dựng layout dự án

1.1.1.6.1. Backend

1.1.1.6.2. Frontend

1.1.1.6.3. Kiến trúc

1.1.1.7. 6. Research các vấn đề cần để dự án chạy

1.1.1.7.1. Vấn đề business

1.1.1.7.2. Vấn đề technical

1.2. Các việc cần làm

1.2.1. Xây dựng mockup

1.2.2. Nghiên cứu và đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề cần giải quyết

1.2.3. Xây dựng layout dự án

1.2.4. Lựa chọn các công cụ làm việc

1.2.4.1. IDE

1.2.4.2. Source Control (Bitbucket - Git ?)

2. Session 02

2.1. Khởi động

2.1.1. Review mockup

2.1.2. Trả lời các câu hỏi liên quan

2.1.3. Hướng dẫn chung về xây dựng Entity Diagram (và database)

2.1.4. Hướng dẫn chung về tạo hệ thống User & Authentication

2.1.5. Hướng dẫn chung xây dựng layout project frontend

2.2. Làm việc nhóm

2.2.1. Hướng dẫn các công nghệ riêng biệt của từng nhóm

2.2.2. Chuẩn bị cho session 03

2.2.2.1. Đặt target xây dựng xong giao diện và service

2.2.2.2. Hướng dẫn debug và fix lỗi, log lỗi