Tiểu luận E- marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tiểu luận E- marketing by Mind Map: Tiểu luận E- marketing

1. bước 3,4: nhắm vào mục tiêu đã đề ra trong bước 2

1.1. chiến lược & chiến thuật

1.1.1. Ovp (Online value Prosposition)

1.1.1.1. các ý tưởng E marketing đã làm mấy tuần trước

1.1.1.1.1. phải cụ thể như phần thầy đã chữa

1.1.1.2. thực hiện theo thứ tự

1.1.1.2.1. 1: chọn công cụ truyền thông

1.1.1.2.2. 2: hướng tới đối tượng công chúng mục tiêu

1.1.1.2.3. 3: Mục tiêu truyền thông

1.1.1.2.4. 4: Thiết kế thông điệp

1.1.1.2.5. 5: Thời gian

1.1.1.2.6. 6: Đo lường

1.1.2. gía của OvP???

1.1.3. phân phối OvP ntn ???

1.1.4. trung gian phân phối OvP ???

1.1.4.1. Who

1.1.4.2. họ làm gì

1.1.4.3. lợi ích

1.1.5. làm như thế nào