Kapitel 12 - rapportering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kapitel 12 - rapportering by Mind Map: Kapitel 12 - rapportering

1. Regnskabsklasser

1.1. Regnskabsklasse A

1.1.1. Personligt ejede virsomheder - behøver ikke opstille årsregnskab

1.2. Regnskabsklasse B

1.2.1. Små aktie - og anpartsselvskaber

1.3. Regnskabsklasse c

1.3.1. Mellemstore aktie - og anpartsselvskaber

1.4. Regnskabsklasse C

1.4.1. Store aktie - og anpartsselvskaber

1.5. Regnskabsklasse D

1.5.1. Børsnoterede selvskaber

2. Ledelsesberetning

2.1. Ledelsesberetning er ledelsens vurdering af det forløbne år samt den forventede udvikling

3. Revisionspåtegnelse

3.1. Regnskabsklasserne B, C og D skal have deres årsrapporter revideret af én eller flere statsautoriserede eller registrerede revisorer.

3.2. Revisionen skal derudover undersøge om ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

3.3. I regnskabsklasse C skal mindste én af revisionerne være statsautoriseret.

3.4. Blank påtegning --> hvis revisionspåtegnelsen ikke indeholder forbehold

4. Ledelsespåtegning

4.1. Krav i årsregnskabsloven, at ledelsen skal underskrive for at erklære at årsrapporten er lavet i overensstemmelse med lovgivningen

5. Årsrapportens grundlæggende forudsætninger

5.1. Klarhedsprincippet

5.1.1. Udarbejdes på en klar/overskuelig måde

5.2. Væsentlighedsprincippet

5.2.1. Indeholde alle betydelige forhold

5.3. Going-concern princippet

5.3.1. Virksomheden fortsætter sin drift

5.4. Kontinuitetsprincippet

5.4.1. Opstillig samt metoder for værdiansættelse

5.5. Neutralitetsprincippet

5.5.1. Medtage enhver værdiændring

5.6. Periodiseringsprincippet

5.6.1. Samtlige forhold der er indtruffet i regnskabsåret, uanset tidspunkt

5.7. Bruttoværdiprincippet

5.7.1. Regnskabsposter skal værdiansættes hver for sig, og regnskabsposterne må ikke modregnes hinanden

6. Balance

6.1. Inretning

6.1.1. Hvilke poster der skal medtages i årsregnskabet.

6.2. Måling

6.2.1. Hvordan de indregnede poster skal værdiansættes

6.3. Anlægsaktiver

6.3.1. Aktiver der er bestemt til længere tids eje og brug i virksomheden. De er delt op i immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

6.3.1.1. Immaterielle anlægsaktiver

6.3.1.1.1. Aktiver uden fysisk substans. Kunne fx være udviklingsprojekter, hvor der er omkostninger i forbindelse med udvikling af et nyt projekt

6.3.1.2. Materielle anlægsaktiver

6.3.1.2.1. Omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner, samt driftsmateriel og inventar.

6.3.1.3. Finansielle anlægsaktiver

6.3.1.3.1. Det består af langfristede tilgodehavender og langsigtede investeringer i værdipapirer.

6.4. Afskrivning

6.4.1. Ved afskrivning forstås værdiforringelse af et anlægsaktiv i en periode.

6.5. Omsætningsaktiver

6.5.1. Aktiver, der er under virksomhedens normale drift ændres i løbet af relativt kort tid.

6.6. Værdipapirer

6.6.1. Kan omfattede obligationer og aktier, som virksomheden kun forventer at beholde i en kortere periode.

6.7. Likvide beholdning

6.7.1. Omfatter kassebeholdning i form af kontanter samt indeståenden på bankkonti

6.8. Pengestrømsopgørelse

6.8.1. En pengestrømsopgørelse viser årets pengestrømme fordelt på drifts, investerings og finansieringsaktiviteter. Pengestrømsopgørelsen viser udviklingen i virksomhedens likviditet fra årets begyndelse til årets slutning.

6.9. Langfristede gældsforpligtelser

6.9.1. Forpligtelser der forfalder til betaling mere end 1 år efter balancetidspunktet.

6.10. Kortfristede gældsforpligtelser

6.10.1. Forpligtelser der forfalder til betaling i det kommende regnskabsår.

6.11. Hensatte forpligtelser

6.11.1. En form for gæld. Forskellen er, at forfaldstidspunktet og evt. beløbets nøjagtige størrelse kan være ukendt. Fx udskudt skat

7. Resultatopgørelse

7.1. Nettoomsætning

7.1.1. Omfatter selskabets indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser. Indtægten fra en varer indgår i nettoomsætningen, når en vare er leveret til kunden

7.2. Aktivitetsbestemt periodisering

7.2.1. Foretages i en handelsvirksomhed. Nettoomsætningen og vareforbruget skal altså omfatte de samme vareenheder, men de skal være opgjort til forskellige priser, nemlig henholdsvis salgspriser kostpriser.

7.3. Tidsbestemt periodisering

7.3.1. Ved opgørelse af virksomhedens øvrige omkostninger skal man foretage en tidsbestemt periodisering.