LA TERRA, UN PLANETA EN CANVI CONTINU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LA TERRA, UN PLANETA EN CANVI CONTINU by Mind Map: LA TERRA, UN PLANETA EN CANVI CONTINU

1. L'origen de la terra

1.1. L'edat de la terra

1.1.1. Té 4600 milions d'anys

1.2. L'origen de la Terra i del Sistema Solar

1.2.1. A partir d'una nebulosa que es va disposar en forma de disc i va anar girant i comprimint-se

1.2.2. Al centre es va compactar i escalfar la major part de massa fins que el nucli es va escalfar tant que es va produir la fusió nuclear i el sol va començar a brillar.

1.2.3. L'altra matèria va continuar girant i es van formar fragments sòlids molt petits que després de girar i col·lidir entre ells van formar PLANETESIMALS

1.2.4. Aquests van col·lidir de tal manera que van donar lloc als 4 planetes interiors.(Mercuri,Venus,la Terra i Mart)

1.3. L'evolució del planeta Terra

1.3.1. El planeta va anar guanyant massa a causa dels meteorits i planetesimals que col·lidien i es va escalfar per tres motius:

1.3.1.1. energia alliberada per meteorits

1.3.1.2. contracció gravitatoria

1.3.1.3. desintegració radioactiva

1.3.2. A causa d'això va començar una diferenciació de capes:

1.3.2.1. Els elements pesats (ferro i níquel) van formar el nucli

1.3.2.2. Els materials lleugers van formar l'escorça i el mantell

1.3.2.3. Els materials gasosos van sortir a l'exterior i van formar l'atmòsfera

1.4. TERRA BOLA DE NEU

2. Els fòssils

2.1. Els fòssils, testimonis del passat

2.1.1. Els fòssils són restes mineralitzades, empremtes,o traces de la seva vida vital (tubs o galeries, bols alimentaris o excrements)

2.1.2. A vegades també queden les figures impreses a les roques com un motlle extern. Si s'omplen amb material mineral es formen motlles interns com als mol·luscs i a vegades poden ser compostos

2.1.3. No es solen fossilitzar organismes sencers, ja que han de quedar inclosos en materials que els preservin de la putrefacció (congelació)

2.2. La fossilització

2.2.1. Les restes d'éssers vius que queden a la intempèrie es descomponen ràpidament, però les que queden cobertes per un material que les aïlla es poden fossilitzar

2.3. Els fòssils guia

2.3.1. Els fòssils serveixen per a mesurar els temps geològic, aquesta ciència s'anomena geocronologia

2.3.2. No tots els fòssils poden fer-ho, només aquells que hagin viscut en una època concreta de la terra.

2.3.3. Aquests fòssils s'anomenen fòssils característics o fòssils guia

2.4. Informació aportada pels fóssils

2.4.1. Indicadors paleogeològics ja que han servit per a demostrar la teoria de la deriva continental

2.4.2. indicadors ambientals i climàtics, ja que cada ésser viu estava lligat a un ecosistema diferent

3. La reconstrucció de la història de la Terra

3.1. Les sèries estratigràfiques

3.1.1. Els sediments són transportats a conques de sedimentació on es dipositen en capes horitzontals i paral·leles anomenades estrats

3.1.2. A mesura que es van acumulant van formant series estratigràfiques

3.1.3. La ciència que s'ocupa del seu estudi s'anomena estratigrafia

3.2. Els principis fonamentals de l'estratigrafia

3.2.1. Principi de la superposició d'estrats

3.2.1.1. Solament es pot aplicar a les sèries estratigràfiques no deformades

3.2.1.2. Les roques sedimentaries dels estrats superiors són més actuals que les inferiors

3.2.1.3. Porta associat el principi de la successió faunística que diu que els fòssils d'estrats superiors són més recents que els 'estrats inferiors

3.2.2. Principi de la superposició d'esdeveniments

3.2.2.1. S'aplica a les sèries estratigràfiques deformades per a identificar esdeveniments posteriors o anteriors

3.2.2.2. Es fa servir els criteris de tall i encreuament, que vol dir que les roques afectades són més antigues al fenomen que les talla o afecta.

3.2.3. Principi de l'actualisme

3.2.3.1. Enunciat per Charles Lyell

3.2.3.2. Els processos geològics actuals s'esdevenien en l'actualitat. perquè sabem que si una roca conté còdols, s'ha format a partir de sediments fluvials