สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด by Mind Map: สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพูด

1. ุ6. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

1.1. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน

1.1.1. การแนะนำตนเอง

1.1.2. การขอความช่วยเหลือ

1.1.3. การกล่าวขอบคุณ

1.1.4. การกล่าวคำขอโทษ

1.1.5. การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ

1.1.6. การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

2. 7. มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด

2.1. มารยาทในการฟัง

2.1.1. ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด

2.1.2. ไม่รบกวนผู้อื่นขณะฟัง

2.1.3. ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานในขณะที่ฟัง

2.1.4. ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ฟัง

2.2. มารยาทในการดู

2.2.1. ตั้งใจดู

2.2.2. ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น

2.3. มารยาทในการพูด

2.3.1. ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพเหมาะสมกับกาละเทศะ

2.3.2. ใช้เสียงนุ่มนวล

2.3.3. ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด

2.3.4. ไม่พูดล้อเลียนผู้อื่นให้ได้รับความอับอายหรือเสียหาย

3. 1. ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฎิบัติตาม

3.1. การฟังและปฎิบัติตามคำสั่งที่ซับซ้อน

3.1.1. การฟังอย่างตั้งใจ มีสมาธิใน การฟังช่วยให้เข้าใจ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตามได้

4. 2. เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 3. บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู 4. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 5. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

4.1. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

4.1.1. หนังสือภาษาพาที

4.1.1.1. บทที่ 1 น้ำใส --เพลง เย็น เย็น

4.1.1.2. บทที่ 2 ใจหาย --เพลงคิดถึงเพื่อนรัก

4.1.2. หนังสือวรรณคดีลำนำ

4.1.2.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม --เพลงกาดำ --เพลงกาเอ๋ยกา --นิทานกากับเหยือก

4.1.2.2. บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่ --นิทานราชสีห์กับหนู

4.1.2.3. บทที่ 3 รื่นสักวา --สักวาหวานอื่น

4.1.2.4. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง --บทดอกสร้อยไก่แจ้ --เพลงไก่งามเพราะขน

4.1.2.5. บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน --บทอาขยานนกน้อยน้อย --เพลงชมไพร