Quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế by Mind Map: Quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế

1. khái niệm QSH trong TPQT

1.1. quan niệm về QSH trong tư pháp quốc tế

1.1.1. nguyên tắc luật nơi có tài sản

1.2. XĐPL về các QHSH có YTNN

2. giải quyết XĐPL về các QHSH có YTNN

2.1. theo PL các nươc

2.1.1. Nguyên tắc Luật nơi có tài sản

2.1.2. điều kiện phát sinh, chấm dứt, chuyển dịch QSH

2.1.2.1. Pl nơi có tài sản

2.1.3. tài sản đang trên đường vận chuyển

2.1.3.1. PL của nước gửi ts

2.1.3.2. PL của nước nơi nhận tài sản

2.1.3.3. phương tiện vận tải mang quốc kì

2.1.3.4. trụ sở của tòa án có thẩm quyền giải quyết

2.1.3.5. Pl nơi hiện đang có tài sản

2.1.4. định danh tài sản

2.1.4.1. PL của nước nơi có tài sản

2.1.5. bảo hộ quyền lợi của người chiếm giữ k có căn cứ PL nhưng ngay tình

2.1.5.1. PL của nước nơi có tài sản

2.1.5.2. PL của nước nơi có tài sản vào thời điểm thủ đắc

2.1.6. Không áp dụng Nguyên tắc Luật nơi có tài sản

2.1.6.1. QHSH trong lĩnh vực hàng không và hàng hải

2.1.6.2. đối tượng của SHTT

2.1.6.3. Tài sản khi pháp nhân bị giải thê

2.1.6.4. tài sản của quốc gia ở nước ngoài

2.1.6.5. đối tượng của các đạo luật về quốc hữu hóa

2.2. theo PL VN : BLDS

3. Xác định thời điểm chuyển dịch rủi ro đối với tài sản mua bán

3.1. tính từ khi kí kết hợp đồng : không phụ thuộc vào thời điểm chuyển quyền sở hữu

3.2. do chủ sở hữu gánh chịu : trùng thời điểm chuyển QSH

3.3. DD440 BLDSVN

4. Vấn đề quốc hữu hoá trong tư pháp quốc tế

5. Quyền sở hữu của người nước ngoài tại Việt Nam