C. VARIABLES

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
C. VARIABLES by Mind Map: C. VARIABLES

1. CATEGORIES LÈXIQUES

2. VERB

2.1. Expressa una acció, un proces o un esdeveniment. És una categoria variable que expressa persona, nombre, temps, mode i aspecte.

2.2. Amb aquesta barqueta hem navegat pel riu.

3. ADJECTIU

3.1. Indica les qualitats del nom que acompanya.

3.2. EL president del hotel és un home honest

4. DETERMINANTS

4.1. Determina i acompanya un nom

4.2. El, la, aquest, aquesta, dos, molt...

5. NOM O SUBSTANTIU

5.1. Designa persones, animals, coses, accions i idees

5.2. El tren ha arrivat puntual a l'estació.

6. PRONOM

6.1. Substitueix el nom

6.2. Els corredors (ELLS) van guanyar la carrera.

7. C. INVARIABLES

8. ADVERBI

8.1. Expressa nocions de lloc, manera, temps, grau, afirmació, negació o dubte. Modifiquen el significat dels verbs, adjectius, altres adverbis o tota l'oració.

8.2. Dinarem aviat

8.3. Som molt lluny de Girona.

9. CONJUNCIÓ

9.1. Té la funció de relacionar dos mots o dues oracions.

9.2. Ha comprat fruita i verdura.

10. PREPOSICIÓ

10.1. Té la funció de relaciona una paraula amb una altra.

10.2. Tinc el programa de la festa major.

11. INTERGECCIÓ

11.1. Paraula monosil·làbica que sol expressar alegria, dolor, enuig o sorpresa.

11.2. Ep, vigila que hi ha un cable electric.