Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SZUKAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W LUBLINIE by Mind Map: SZUKAM STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH W
LUBLINIE
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SZUKAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W LUBLINIE

Ekonomia

KUL

Optymalizacja podatkowa

Rachunkowość i podatki

UMCS

Europejski certyfikat bankowca EFCB

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

Przedsiębiorczość

Rachunkowość

Uniwersytet Przyrodniczy

Innowacyjna biogospodarka

Rachunkowość i podatki w rolnictwie

WSEI

Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości

Doradca bankowy

Doradca podatkowy

Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

WSPA

Bankowość

Doradca finansowy

Finanse i ubezpieczenia

Handel zagraniczny

Inwestycje na rynku finansowym

MSSF/MSR w sprawozdawczości finansowej spółek

NGO w biznesie

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość i finanse

Rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce

Transport-spedycja-logistyka

WSSP

Obrót towarowy z zagranicą

Handel zagraniczny

Rachunkowość

Humanistyczne

KUL

Duchowość katolicka

Edytorstwo

Językowe i kulturowe kształtowanie wizerunku w wystąpieniach publicznych

UMCS

Archiwistyka

Etyka

Genealogia i biografistyka

Historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo historyczne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Muzealnictwo

Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych

Wiedza o kulturze

Edukacja

Uprawnienia do nauczania przedmiotów

KUL, Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego, Filologia polska, Informatyka - grupa dydaktyczna, Przyroda w szkole podstawowej i liceum

Politechnika Lubelska, Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli, Nauczanie techniki

UMCS, Fizyka, Historia i wiedza o społeczeństwie, Informatyka w szkole, Matematyka, Nauczanie biologii w szkołach ponadpodstawowych, Nauczanie chemii, Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych, Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia, Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych

WSEI, Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne, Przedsiębiorczość dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne, Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne, Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna - studia kwalifikacyjne

WSNS, Wychowanie seksualne w szkole

Pedagogiczne

KUL, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Przygotowanie pedagogiczne

Politechnika Lubelska, Podyplomowe studia pedagogiczne

UMCS, Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu, Pedagogika Marii Montessori, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną, Pedagogiczne studia kwalifikacyjne, Wczesna edukacja dziecka

WSEI, Edukacja przedszkolna - studia kwalifikacyjne, Edukacja wczesnoszkolna - studia kwalifikacyjne, Studia pedagogiczne - studia kwalifikacyjne

WSNS, Pedagogika wczesnoszkolna, Przygotowanie pedagogiczne, Wychowanie przedszkolne

WSPA, Przygotowanie pedagogiczne, Przygotowanie pedagogiczne (e-learning)

WSSP, Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym

Pedagogika specjalna

KUL, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Terapia pedagogiczna

UMCS, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii psychologicznej, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie, Pedagogika specjalna, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i ich rodzin

WSEI, Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabiolitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne, Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne uzupełniające, Profesjonalna profilaktyka w szkole, Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne

WSNS, Diagnoza i terapia pedagogiczna, kwalifikacyjne dla nauczycieli, Oligofrenopedagogika, Pedagogika lecznicza, Surdopedagogika, Terapia uzależnień, Terapia zajęciowa, Tyflopedagogika

WSSP, Socjoterapia, Terapia zajęciowa

Doskonalące

UMCS, Kształcenie zdalne w edukacji, Nowe technologie w warsztacie nauczyciela

WSPA, Skuteczna komunikacja i zarządzanie w pracy nauczyciela

WSEI, Edukacja medialna - studia doskonalące, Pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna, kwalifikacyjne dla nauczycieli, Współczesne trendy w edukacji

Prawo i administracja

Administracja

KUL, Administracja - rejestracja stanu cywilnego

UMCS, Administracja publiczna, Fundusze europejskie w samorządzie terytorialnym

WSEI, Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych, Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej, Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

WSPA, Menedżer administracji publicznej, Postępowanie egzekucyjne w administracji

Prawo

KUL, Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych, Prawo antyterrorystyczne, Podatki i prawo podatkowe, Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

UMCS, Komunikacja społeczna dla prawników, Prawo technologii informacyjnych, Prawo gospodarcze i handlowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

WSPA, Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna, Podatki, Prawo medyczne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Zamówienia publiczne

WSEI, Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji, Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji, Kontroler wewnętrzny, Prawo konsumenckie, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Zamówienia publiczne

Informatyka

KUL

Grafika komputerowa na potrzeby stron WWW

Informatyka - grupa ogólna

Politechnika Lubelska

Administrowanie sieciami komputerowymi

UMCS

Administrowanie sieciami komputerowymi

Analiza danych

GIS w praktyce

Nowe technologie dla kultury i administracji

Zaawansowane administrowanie sieciami komputerowymi

WSEI

Administrowanie sieciami komputerowymi

Audyt systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Grafika komputerowa

Systemy baz danych

WSPA

Administrowanie sieciami komputerowymi

Systemy baz danych

WSSP

Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Przyroda i rolnictwo

Uniwersytet Przyrodniczy

Zarządzanie systemami środowiska

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Analityka i bezpieczeństwo żywności, certyfikat PCBC

Aranżacje florystyczne

Integrowana produkcja rośłin

Pielęgniarstwo zwierząt z elementamii zoopsychologii

Radiologia weterynaryjna

Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych

Zoopsychologia

WSSP

Ochrona środowiska

Rolnictwo ekologiczne

WSNS

Ekologia żywności

WSEI

Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem - aspekty prawne i praktyczne

Nauka i technika

Politechnika Lubelska

Telekomunikacja światłowodowa

Virtual prototyping

Wzornictwo

Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników, Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych

UMCS

Wzornictwo

Chemia praktyczna

Nowoczesne techniki badawcze

Radioekologia

Uniwersytet Przyrodniczy

Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska

Diagnostyka molekularna

Genetyka sądowa

WSPA

Nowoczesne techniki zarządzania produkcją

WSEI

Organizacja transportu kolejowego

Zdrowie

Lecznicze i terapeutyczne

WSEI, Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej, Logopedia, Audiologia praktyczna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi

UMCS, Logopedia, Neurologopedia, Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej, Diagnoza i terapia osób z autyzmem, Diagnoza i terapia neuropsychologiczna, Surdologopedia

WSSP, Hipoterapia, Odnowa biologiczna - fizjoterapia

Organizacja

KUL, Zarządzanie i monitoring badań klinicznych

WSSP, Badania kliniczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia

Uniwersytet Medyczny, Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena, Analityka medyczna

WSPA, Zarządzanie ochroną zdrowia

WSEI, Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia

Sport

WSSP, Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna, Wychowanie fizyczne, Manager sportu, Trener II klasy piłki ręcznej

Uroda

WSNS, Kosmetologia w medycynie, Kosmetologia i odnowa biologiczna

WSSP, Pielęgnacja urody - kosmetologia, Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna

Żywienie

WSNS, Żywienie i wspomaganie dietetyczbe w sporcie, Dietoterapia, Psychodietetyka - dwusemestralne, Dietetyka i planowanie żywienia - trzysemestralne, Dietetyka i planowanie żywienia - dwusemestralne

Uniwersytet Przyrodniczy, Żywienie Człowieka i Dietetyka

Artystyczne

UMCS

Animacja komputerowa i etiuda filmowa

Emisja głosu

Fotografia

Grafika komputerowa i DTP

Grafika wydawnicza

Malarstwo

Multimedia

Muzykoterapia

Realizator dźwięku w studio i na koncercie

Scenografia i wystawiennictwo

Tworzenie kolekcji cyfrowych

Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym

Języki

UMCS

Języki skandynawskie dla rynku pracy

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

Translatoryka

WSEI

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Społeczeństwo

Psychologiczne

KUL, Mediacja sądowa i pozasądowa, Psychologia transportu

UMCS, Mediacja szkolna i sądowa

WSEI, Psychologia biznesu dla menedżerów, Psychologia dla biegłych sądowych, Psychologia komunikacji społecznej, Psychologia sądowa z elementami mediacji, Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży, Psychologia transportu, Socjoterapia

WSNS, Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży

WSPA, Negocjacje i mediacje w biznesie

Socjologiczne

KUL, Migracje międzynarodowe

Uniwersytet Przyrodniczy, Gospodarka społeczna na obszarach wiejskich

WSNS, Analityka społeczna, Edukacja zdrowotna, Ekonomia społeczna, Gerontogogika - dwusemestrealne, Gerontogogika - trzysemestralne, Resocjalizacja - dwusemestralne, Resocjalizacja - trzysemestralne

WSPA, Zarządzanie migracjami i organizacja procesu reintegracji dla uchodźców, mniejszości etnicznych i repatriantów

WSSP, Edukacja międzykulturowa, Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną

Pomoc społeczna

KUL, Kompetencje kluczowe w pracy socjalnej

UMCS, Asystent osoby starszej, Kurator sądowy

WSEI, Asystent rodziny - studia kwalifikacyjne

WSNS, Organizacja pomocy społecznej, Organizacja i zarządzanie opieką nad ludźmi starszymi, Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i starszymi, Praca socjalna z uchodźcami

WSPA, Reintegracja społeczna i zawodowa osób i środowisk wykluczonych, Superwizja pracy socjalnej i wychowawczej

Polityczne

WSSP, Integracja europejska

KUL, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, Rozwój Europy Środkowo-Wschodniej - studia w języku angielskim

UMCS, Administracja samorządowa w państwach UE - studia w języku ukraińskim, Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

WSEI, Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

WSPA, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Budownictwo i planowanie przestrzenne

Politechnika Lubelska

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie

Eksploatacja budynków - problemy prawne i techniczne

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Uniwersytet Przyrodniczy

Architektura krajobrazu w rewitalizacji obszarów miejskich

Nowoczesne technologie w Architekturze Krajobrazu

Planowanie i gospodarka przestrzenna

Architektura wnętrz ogrodowych i krajobrazowych

WSPA

Budownictwo pasywne z technologiami OZE

Inżynieria ruchu drogowego

Wycena nieruchomości

WSEI

Eksploatacja infrastruktury drogowej

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Wycena nieruchomości

Dyplomowany administrator nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie

Coaching i doradztwo

KUL, Doradztwo edukacyjno-zawodowe

UMCS, Przywództwo publiczne

WSEI, Akademia trenera biznesu

WSNS, Coaching profesjonalny, Doradztwo zawodowe trzysemestralne, Doradztwo zawodowe dwusemestralne, Europejski doradca zawodowy, Pośrednictwo pracy

WSPA, Coaching, Coaching biznesowy, Coaching medyczny, Doradztwo zawodowe, Mentoring, Trener biznesu

WSSP, Doradztwo zawodowe, Wielokulturowość w doradztwie zawodowym

Inne działy gospodarki

Politechnika Lubelska, Manedzer ds. odnawialnych źródeł energii

UMCS, Zarządzanie w turystyce

Uniwersytet Przyrodniczy, Zarządzanie potencjałem turystycznym

WSEI, Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym, Zarządzanie w oświacie - studia kwalifikacyjne

WSPA, Logistyka i cło w zarządzaniu miedzynarodowym obrotem towarów, Windykacja i zarządzanie należnościami, Zarządzanie oświatą, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie w kosmetologii, Zarządzanie własnością intelektualną

WSSP, Animator i manager kultury, Manager kosmetologii i usług SPA&Wellness, Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Marketing

UMCS, Strateg budowania marki pracodawcy, Reklama i komunikacja wizualna, Marketing internetowy i brokering informacji

Uniwersytet Przyrodniczy, Marketing i zarządzanie w agrobiznesie

WSNS, Badania społeczne i rynkowe, Promocja i reklama, Public relations

WSPA, Public relations z elementami CSR

WSSP, Kreowanie i wizualizacja wizerunku

Procesy

Politechnika Lubelska, Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, Zintegrowane systemy zarządzania

UMCS, Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami, Zarządzanie procesami logistycznymi

WSEI, Europejski menedżer jakości, Zarządzanie produkcją, Zarządzanie procesami logistyki, Zarządzanie ryzykiem w organizacji

WSPA, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (e-learning), Zarządzanie i marketing, Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w organizacji

Projekty

WSEI, Zarządzanie projektami europejskimi

WSPA, Zarządzanie projektami w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

WSSP, Obrót towarowy i zarządzanie funduszami UE

Sektor prywatny

KUL, Wspomaganie przedsiębiorczości, cz. 1 - inicjowanie działalności gospodarczej, Wspomaganie przedsiębiorczości, cz. 2 - start-upy i biznesowe wykorzystanie Internetu

Politechnika Lubelska, Postgraduate Management Studies Certificate (PMSC), Master of Business Administration (MBA) (PMSC)

UMCS, Zarządzanie Informacją w Biznesie - Wywiad Gospodarczy

WSEI, Zarządzanie finansami fiirm, Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim

WSPA, Zarządzanie przedsiębiorstwem

WSSP, Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji

Sektor publiczny i NGO

KUL, Zarządzanie w organizacjach pozarządowych, Zarządzanie i finanse w administracji publicznej

UMCS, Zarządzanie porządkiem publicznym

WSEI, Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych - studia kwalifikacyjne, Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej

WSPA, Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych

Zasoby ludzkie

KUL, Zarządzanie zasobami ludzkimi

WSEI, Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, Bezpieczeństwo i higiena pracy

WSNS, Zarządzanie zasobami ludzkimi

WSPA, Nowoczesne metody rekrutacji i rozwoju personelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi

WSSP, Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce, Zarządzanie zasobami ludzkimi