Індивідуальне завдання студента групи ПСб-1-15-4.0д Поліщук Юлії Тема «Структура організаційної ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Індивідуальне завдання студента групи ПСб-1-15-4.0д Поліщук Юлії Тема «Структура організаційної діяльності психолога» by Mind Map: Індивідуальне завдання студента групи ПСб-1-15-4.0д  Поліщук Юлії Тема «Структура організаційної діяльності психолога»

1. 3. Інформаційні технології в організаційній діяльності психолога

1.1. Призначення ІКТ в організаційній діяльності психолога

1.1.1. Графічне подання даних під час проведення психологічних досліджень

1.1.2. Інформаційні технології створення і використання систем автоматизованого та дистанційного анкетування і тестування

1.1.3. Інформаційні технології розробки нових психодіагностичних методик

1.1.4. Технології пошуку професійно-орієнтованої інформації

1.2. ІКТ науково-психологічного експерименту за етапами

1.2.1. Підготовчий етап

1.2.1.1. Інтернет-технології

1.2.1.2. Текстові, табличні процесори

1.2.1.3. Редактори обробки зображень

1.2.1.4. Засоби мультимедіа

1.2.2. Дослідницький етап

1.2.2.1. Тестові технології

1.2.2.2. Бази даних, електронні таблиці

1.2.2.3. Програми сортування

1.2.2.4. Засоби побудови таблиць, графіків, діаграм

1.2.2.5. Презентації

1.2.3. Етап інтерпретації та статистичного аналізу

1.2.3.1. Пакети прикладних програм

1.2.3.2. Програми статистичного аналізу

1.2.3.3. Дистанційні технології обробки даних

1.2.4. Етап впровадження результатів

1.2.4.1. Презентації

1.2.4.2. Електронні публікації

1.2.4.3. Дистанційні навчальні курси

1.2.4.4. Електронні підручники

1.2.4.5. Сайти експерименту

1.2.4.6. Інтернет-форуми

2. 1. Призначення, предмет, завдання, області організаційної психології

2.1. Призначення

2.1.1. Вивчення всіх аспектів психічної діяльності в організаціях

2.1.2. Вивчення поведінки людей в організаціях

2.2. Предмет дослідження організаційної психології

2.2.1. Трудова діяльність

2.2.2. Особистісно-ціннісна сфера працівників

2.2.3. Групові процеси, мотивація, лідерство

2.2.4. Організаційна культура, різноманітні організаційні змінні

2.3. Завдання

2.3.1. Здійснення психологічного аналізу сутності організації

2.3.2. Вивчення психологічних основ управління організаціями

2.3.3. Обґрунтування психологічних основ діяльності персоналу організацій

2.3.4. Дослідження особливостей ефективної взаємодії працівників

2.3.5. Вивчення психологічних основ забезпечення психічного здоров’я працівників організації

2.4. Області організаційної психології

2.4.1. Набір, відбір та навчання персоналу

2.4.2. Аналіз трудової діяльності, умов праці, організації робо¬чого місця

2.4.3. Мотивація і задоволеність працею

2.4.4. Прийняття рішень

2.4.5. Лідерство та керівництво

2.4.6. Комунікація в організації

2.4.7. Міжособистісні відносини, конфлікти, організаційний клімат

2.4.8. Організаційна культура

2.4.9. Організаційні зміни та розвиток

3. 2. Види організаційної діяльності психолога

3.1. Просвітницька діяльність

3.2. Діагностична робота

3.3. Експертна робота

3.4. Прогнозування

3.5. Профілактична робота

3.6. Психокорекційна робота

3.7. Консультативна робота

3.8. Психотерапія