Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Mechanické kmitání a vlnění 2R by Mind Map: Mechanické kmitání a vlnění 2R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mechanické kmitání a vlnění 2R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Kmitání

Perioda a frekvence

Postupné vlnění

Stojaté vlnění

Vlnová délka

Zvuk

Hlasitost

Intenzita

výstupy

RVP

  Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem. Zhodnotí výhody a nevýhody různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na ŽP rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku. Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na ŽP.  

ŠVP

  Vysvětlí pojmy mechanický oscilátor, perioda a frekvence kmitání. Objasní vznik stojatého vlnění. Popíše rozdíl mezi postupným a stojatým vlněním. Ví, které mechanické vlnění označujeme jako zvuk. Vysvětlí pojem hlasitost zvuku. Dokáže vymezit rozsah intenzity zvuku. Pochopí, jak může lidské ucho vnímat zvuk – práh slyšení a práh bolesti.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy