Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mechanické kmitání a vlnění 2R by Mind Map: Mechanické kmitání a vlnění 2R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mechanické kmitání a vlnění 2R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Kmitání

Perioda a frekvence

Postupné vlnění

Stojaté vlnění

Vlnová délka

Zvuk

výstupy

RVP

  Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem. Zhodnotí výhody a nevýhody různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na ŽP rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku. Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na ŽP.  

ŠVP

  Vysvětlí pojmy mechanický oscilátor, perioda a frekvence kmitání. Objasní vznik stojatého vlnění. Popíše rozdíl mezi postupným a stojatým vlněním. Ví, které mechanické vlnění označujeme jako zvuk. Vysvětlí pojem hlasitost zvuku. Dokáže vymezit rozsah intenzity zvuku. Pochopí, jak může lidské ucho vnímat zvuk – práh slyšení a práh bolesti.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy