Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Elektrický proud v látkách 4R by Mind Map: Elektrický proud v látkách 4R
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Elektrický proud v látkách 4R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Elektrický proud a zdroj, Elektrický proud v kovech

Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech

Učivo

Elektrický proud

Elektrický zdroj

Zařízení pracující na různých fyzikálních principech, které v elektrickém obvodě udržuje rozdíl potenciálů, a tím podmiňuje elektrický proud. Je zdrojem elektrické energie.

Elektrický proud v kovech

Elektrický proud v polovodičích

Látka, jejíž měrný odpor má hodnotu v intervalu 10(-5) Ohmu až 10(9) Ohmu, tedy někdy se chová jako vodič, jindy jako izolant. Na vodivosti se podílí vlastní a nevlastní vodivost

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud mohou vést pouze kapaliny s dostatečným množstvím volných nosičů el. náboje. Tuto podmínku splňují elektrolyty, roztoky látky (popř. taveniny), v nichž v důsledku elektrolytické disociace vznikají volné ionty.

Elektrický proud v plynech

Elektrický proud v ionizovaném plynu, neboli výboj, je možný jen pokud v plynu je dostatek volných nosičů elektrického náboje.

výstupy

RVP

Využívá Ohmův zákon při řešení praktických problémů. Aplikuje poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích, kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech.

ŠVP

Popíše podmínky vzniku elektrického proudu ve vodiči, v polovodiči, v elektrolytu a v plynu. Vypočítá náboj prošlý průřezem vodiče z elektrického proudu a času. Vysvětlí rozdíl mezi elektromotorickým napětím a svorkovým napětím. Popíše podstatu vlastní a příměsové vodivosti polovodičů. Pochopí rozdíl mezi termistorem a fotorezistorem. Popíše vlastnosti přechodu PN v polovodiči a jeho praktické využití v polovodičových součástkách.

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy

Sbírka úloh z fyziky. 1.díl. Strana 158 - úloha 538, 539 Strana 160 - úloha 544 Strana 161 - úloha 552 Strana 162 - úloha 556 Strana 163 - úloha 563, 565 Strana 165 - úlohy 568, 570, 574, 579, 580 Strana 167 - úlohy 582