Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Znaczenie Internetu w procesie dydaktycznym nauczycieli gimnazjów by Mind Map: Znaczenie Internetu w procesie dydaktycznym nauczycieli gimnazjów
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Znaczenie Internetu w procesie dydaktycznym nauczycieli gimnazjów

Temat pracy

ANKIETA: http://www.jordan.hejka.pl/_internet.php

Mapa

WSTĘP

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Rozdział 1, 1.1. Historia Internetu, 1.2. Podstawowe usługi internetowe, 1.3. Stan informatyzacji społeczeństwa polskiego, 1.4. Wymagania i standardy obowiązujące nauczycieli w zakresie TI, 1.5. Internet w procesie dydaktycznym

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

Rozdział 2, 2.1. Cel i przedmiot badań, 2.2. Problemy i hipotezy badawcze, 2.3. Zmienne i wskaźniki, 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze, 2.5. Organizacja badań, 2.6. Charakterystyka grupy badawczej

Rozdział 3, 3.1. Wstępna analiza wyników badań, 3.2. Częstotliwość wykorzystywania zasobów Internetu w procesie dydaktycznym przez nauczycieli gimnazjów, 3.3. Cel wykorzystywania zasobów Internetu w procesie dydaktycznym przez nauczycieli gimnazjów, 3.4. Sposób postrzegania Internetu jako nowe medium przez nauczycieli gimnazjów, 3.5. Podejmowanie trudu kształcenia i samokształcenia w zakresie wykorzystania zasobów Internetu w swojej pracy zawodowej

Zakończenie i wnioski

Bibliografia

Spis tabel i wykresów

Zakończenie