Znaczenie Internetu w procesie dydaktycznym nauczycieli gimnazjów

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Znaczenie Internetu w procesie dydaktycznym nauczycieli gimnazjów by Mind Map: Znaczenie Internetu w procesie dydaktycznym nauczycieli gimnazjów

1. ANKIETA: http://www.jordan.hejka.pl/_internet.php

2. Mapa

2.1. WSTĘP

2.2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

2.2.1. Rozdział 1

2.2.1.1. 1.1. Historia Internetu

2.2.1.2. 1.2. Podstawowe usługi internetowe

2.2.1.3. 1.3. Stan informatyzacji społeczeństwa polskiego

2.2.1.4. 1.4. Wymagania i standardy obowiązujące nauczycieli w zakresie TI

2.2.1.5. 1.5. Internet w procesie dydaktycznym

2.3. CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

2.3.1. Rozdział 2

2.3.1.1. 2.1. Cel i przedmiot badań

2.3.1.2. 2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3.1.3. 2.3. Zmienne i wskaźniki

2.3.1.4. 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.3.1.5. 2.5. Organizacja badań

2.3.1.6. 2.6. Charakterystyka grupy badawczej

2.3.2. Rozdział 3

2.3.2.1. 3.1. Wstępna analiza wyników badań

2.3.2.2. 3.2. Częstotliwość wykorzystywania zasobów Internetu w procesie dydaktycznym przez nauczycieli gimnazjów

2.3.2.3. 3.3. Cel wykorzystywania zasobów Internetu w procesie dydaktycznym przez nauczycieli gimnazjów

2.3.2.4. 3.4. Sposób postrzegania Internetu jako nowe medium przez nauczycieli gimnazjów

2.3.2.5. 3.5. Podejmowanie trudu kształcenia i samokształcenia w zakresie wykorzystania zasobów Internetu w swojej pracy zawodowej

2.4. Zakończenie i wnioski

2.5. Bibliografia

2.6. Spis tabel i wykresów

2.7. Zakończenie