ELEMENTY INFORMATYKI W NAUCZANIU OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Mapa mojej pracy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ELEMENTY INFORMATYKI W NAUCZANIU OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ by Mind Map: ELEMENTY INFORMATYKI W NAUCZANIU OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. PRACA

1.1. WSTĘP

1.2. ROZDZIAŁ PIERWSZY Problem badawczy w ujęciu teoretycznym

1.2.1. 1. Pojęcie niepełnosprawności w świetle literatury

1.2.1.1. 1.1. Terminologia niepełnosprawności

1.2.1.2. 1.2. Klasyfikacja niepełnosprawności

1.2.1.3. 1.3. Niepełnosprawność intelektualna

1.2.1.3.1. 1.3.1. Upośledzenie umysłowe

1.2.1.3.2. 1.3.2. Klasyfikacja upośledzenia umysłowego

1.2.1.3.3. 1.3.3. Osoby upośledzone w stopniu lekkim

1.2.2. 2. Technologia informacyjna w edukacji

1.2.2.1. 2.1. Wykorzystanie komputerów w edukacji

1.2.2.2. 2.2. Komputer jako narzędzie poznawcze

1.2.2.3. 2.3. Programy komputerowe

1.2.3. 3. Nauczanie informatyki osób o obniżonej sprawności intelektualnej

1.2.3.1. 3.1. Kształcenie osób niepełnosprawnych

1.2.3.1.1. 3.1.1. Warsztaty Terapii Zajęciowej

1.2.3.2. 3.2. Rola komputera w edukacji specjalnej

1.2.3.3. 3.3. Sprzęt komputerowy i systemy operacyjne dla edukacji specjalnej

1.2.3.4. 3.4. Elementy metodyki nauczania podstaw informatyki w kształceniu specjalnym

1.2.3.5. 3.5. Technologia informacyjna w życiu osoby niepełnosprawnej

1.3. ROZDZIAŁ DRUGI Metodologia badań własnych

1.3.1. 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

1.3.2. 4. Przebieg i organizacja badań

1.3.3. 5. Charakterystyka terenu badan i badanej grupy

1.3.4. 1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele badań

1.3.5. 2. Problemy badawcze i hipotezy

1.4. ROZDZIAŁ TRZECI Problem badawczy w ujęciu interpretacyjnym

1.4.1. 1. Osiągnięcia osób o obniżonej sprawności intelektualnej z WTZ w nauce elementów informatyki na podstawie testu kompetencji

1.4.2. 2. Przydatność nauczania elementów informatyki osób o obniżonej sprawności intelektualnej w ogólnym procesie dydaktycznym

1.4.3. 3. Efektywność nauczania elementów informatyki osób o obniżonej sprawności intelektualnej.

1.5. BIBLIOGRAFIA

1.6. ANEKS