Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ELEMENTY INFORMATYKI W NAUCZANIU OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ by Mind Map: ELEMENTY INFORMATYKI W NAUCZANIU OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ELEMENTY INFORMATYKI W NAUCZANIU OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ

PRACA

WSTĘP

ROZDZIAŁ PIERWSZY Problem badawczy w ujęciu teoretycznym

1. Pojęcie niepełnosprawności w świetle literatury, 1.1. Terminologia niepełnosprawności, 1.2. Klasyfikacja niepełnosprawności, 1.3. Niepełnosprawność intelektualna, 1.3.1. Upośledzenie umysłowe, 1.3.2. Klasyfikacja upośledzenia umysłowego, 1.3.3. Osoby upośledzone w stopniu lekkim

2. Technologia informacyjna w edukacji, 2.1. Wykorzystanie komputerów w edukacji, 2.2. Komputer jako narzędzie poznawcze, 2.3. Programy komputerowe

3. Nauczanie informatyki osób o obniżonej sprawności intelektualnej, 3.1. Kształcenie osób niepełnosprawnych, 3.1.1. Warsztaty Terapii Zajęciowej, 3.2. Rola komputera w edukacji specjalnej, 3.3. Sprzęt komputerowy i systemy operacyjne dla edukacji specjalnej, 3.4. Elementy metodyki nauczania podstaw informatyki w kształceniu specjalnym, 3.5. Technologia informacyjna w życiu osoby niepełnosprawnej

ROZDZIAŁ DRUGI Metodologia badań własnych

3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

4. Przebieg i organizacja badań

5. Charakterystyka terenu badan i badanej grupy

1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele badań

2. Problemy badawcze i hipotezy

ROZDZIAŁ TRZECI Problem badawczy w ujęciu interpretacyjnym

1. Osiągnięcia osób o obniżonej sprawności intelektualnej z WTZ w nauce elementów informatyki na podstawie testu kompetencji

2. Przydatność nauczania elementów informatyki osób o obniżonej sprawności intelektualnej w ogólnym procesie dydaktycznym

3. Efektywność nauczania elementów informatyki osób o obniżonej sprawności intelektualnej.

BIBLIOGRAFIA

ANEKS