Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ELEMENTY INFORMATYKI W NAUCZANIU OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ by Mind Map: ELEMENTY INFORMATYKI W NAUCZANIU OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ELEMENTY INFORMATYKI W NAUCZANIU OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ

PRACA

WSTĘP

ROZDZIAŁ PIERWSZY Problem badawczy w ujęciu teoretycznym

1. Pojęcie niepełnosprawności w świetle literatury, 1.1. Terminologia niepełnosprawności, 1.2. Klasyfikacja niepełnosprawności, 1.3. Niepełnosprawność intelektualna, 1.3.1. Upośledzenie umysłowe, 1.3.2. Klasyfikacja upośledzenia umysłowego, 1.3.3. Osoby upośledzone w stopniu lekkim

2. Technologia informacyjna w edukacji, 2.1. Wykorzystanie komputerów w edukacji, 2.2. Komputer jako narzędzie poznawcze, 2.3. Programy komputerowe

3. Nauczanie informatyki osób o obniżonej sprawności intelektualnej, 3.1. Kształcenie osób niepełnosprawnych, 3.1.1. Warsztaty Terapii Zajęciowej, 3.2. Rola komputera w edukacji specjalnej, 3.3. Sprzęt komputerowy i systemy operacyjne dla edukacji specjalnej, 3.4. Elementy metodyki nauczania podstaw informatyki w kształceniu specjalnym, 3.5. Technologia informacyjna w życiu osoby niepełnosprawnej

ROZDZIAŁ DRUGI Metodologia badań własnych

3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

4. Przebieg i organizacja badań

5. Charakterystyka terenu badan i badanej grupy

1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele badań

2. Problemy badawcze i hipotezy

ROZDZIAŁ TRZECI Problem badawczy w ujęciu interpretacyjnym

1. Osiągnięcia osób o obniżonej sprawności intelektualnej z WTZ w nauce elementów informatyki na podstawie testu kompetencji

2. Przydatność nauczania elementów informatyki osób o obniżonej sprawności intelektualnej w ogólnym procesie dydaktycznym

3. Efektywność nauczania elementów informatyki osób o obniżonej sprawności intelektualnej.

BIBLIOGRAFIA

ANEKS