Навчальна дисципліна "Теоретичні основи англійської мови"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Навчальна дисципліна "Теоретичні основи англійської мови" by Mind Map: Навчальна дисципліна "Теоретичні основи англійської мови"

1. Змістовий модуль I. Історія АМ. Теоретична фонетика та граматика АМ

1.1. Тема 4. Морфемна структура та етимоло-гічні джерела слів в АМ

1.2. Тема 5. Словотвір в АМ. Семасіо-логія, фразеологія

1.3. Тема 6. Стилістична диферен-ціація АМ. Явище виража-льних засобів в АМ. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на морфоло-гічному рівні

1.4. Тема 7. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на фонет. рівні. Вираж. засоби та стилістичні прийоми на лексико-семант. та синтаксич-ному рівнях

2. Змістовий модуль II. Лексикологія та стилістика АМ

2.1. Тема 1. Поч. історії Великої Британії. Англія середньо-віччя. Форму-вання нац. літ. мови. Сучасна АМ

2.2. Тема 2. Артикуля-ційні та функціо-нальні аспекти звуків мови. Склад, наголос та інтонація в АМ

2.3. Тема 3. Морфологія та синтаксис АМ. Частини мови: самостійні та службові. Просте речення. Класифі-кація простих речень. Складно-сурядне та складно-підрядне речення