Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Навчальна дисципліна "Теоретичні основи англійської мови" by Mind Map: Навчальна дисципліна "Теоретичні основи англійської мови"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Навчальна дисципліна "Теоретичні основи англійської мови"

Змістовий модуль I. Історія АМ. Теоретична фонетика та граматика АМ

Тема 4. Морфемна структура та етимоло-гічні джерела слів в АМ

Тема 5. Словотвір в АМ. Семасіо-логія, фразеологія

Тема 6. Стилістична диферен-ціація АМ. Явище виража-льних засобів в АМ. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на морфоло-гічному рівні

Тема 7. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на фонет. рівні. Вираж. засоби та стилістичні прийоми на лексико-семант. та синтаксич-ному рівнях

Змістовий модуль II. Лексикологія та стилістика АМ

Тема 1. Поч. історії Великої Британії. Англія середньо-віччя. Форму-вання нац. літ. мови. Сучасна АМ

Тема 2. Артикуля-ційні та функціо-нальні аспекти звуків мови. Склад, наголос та інтонація в АМ

Тема 3. Морфологія та синтаксис АМ. Частини мови: самостійні та службові. Просте речення. Класифі-кація простих речень. Складно-сурядне та складно-підрядне речення